Κανονισμός Παιδικών Σταθμών Δήμου Άργους-Μυκηνών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ      ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      ΤΗΣ       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ      ΠΑΙΔΙΚΩΝ

ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ –ΜΥΚΗΝΩΝ

 

Περιεχόμενα

 

Άρθρο  1 : Έκταση Εφαρμογής Κανονισμού

Άρθρο  2 : Σκοπός Παιδικών ,Βρεφικών και  Βρεφονηπιακών Σταθμών

Άρθρο  3 : Δικαίωμα Εγγραφής και  Εγγραφή Παιδιών

Άρθρο  4 : Διακοπή Φιλοξενίας

Άρθρο  5 : Οικονομική Συμμετοχή

Άρθρο  6 : Μεταφορά Παιδιών

Άρθρο  7 : Λειτουργία Σταθμών

Άρθρο  8 : Συγκρότηση Σταθμών σε Τμήματα

Άρθρο  9 : Ιατρική Παρακολούθηση

Άρθρο  10  : Ημερήσια Απασχόληση Παιδιών

Άρθρο  11  : Διατροφή Παιδιών

Άρθρο  12  : Γενικά Καθήκοντα Προσωπικού

Άρθρο  13:  Ειδικά Καθήκοντα και  Αρμοδιότητες Προσωπικού

Άρθρο  14:  Τηρούμενα Βιβλία

Άρθρο  15:  Ειδικοί Κανόνες για  το Προσωπικό

Άρθρο  16:  Κανονική Άδεια  Προσωπικού

Άρθρο  17:  Τελικές Διατάξεις - Έναρξη Ισχύος

 

Άρθρο 1 : Έκταση Εφαρμογής Κανονισμού

1.1 Ο  παρόν  Κανονισμός, αποτελεί το  πλαίσιο λειτουργίας της  Δ/νσης

Παιδικών  Σταθμών που  λειτουργεί  ως   υπηρεσία  του   Δήμου  Άργους-

Μυκηνών καθώς  και   εκείνων που  θα  ιδρυθούν                και   θα  λειτουργήσουν

μελλοντικά στην Δ/νση Παιδικών Σταθμών.

1.2   Το  Δημοτικό Συμβούλιο  του  Δήμου  Άργους-Μυκηνών, εκδίδει  τον

παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος δεν  αντίκειται στις  ρυθμίσεις

του       Πρότυπου         Κανονισμού          Λειτουργίας         Δημοτικών        Παιδικών,

Βρεφονηπιακών          Σταθμών,        οι      οποίες        αποτελούν        τις      ελάχιστες

προϋποθέσεις          λειτουργίας        τους      και      διατηρεί        το      δικαίωμα         να

τροποποιήσει, αφαιρέσει ή  προσθέσει άρθρα του  παρόντος Κανονισμού

Λειτουργίας,        στο     πλαίσιο       πάντα       α)     του     Κανονισμού        Λειτουργίας

Δημοτικών       Παιδικών  και   Βρεφονηπιακών  Σταθμών  Δημοτικών  (ΦΕΚ

4249//τ.  Β΄/5.12.2017), β) του  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του

Δήμου Άργους-Μυκηνών και  της  κείμενης νομοθεσίας και  με  γνώμονα

την βελτίωση και  εξέλιξη  των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Άρθρο       2:     Σκοπός       Παιδικών       ,Βρεφικών         και     Βρεφονηπιακών

Σταθμών

Οι  Παιδικοί, Βρεφικοί και   Βρεφονηπιακοί  Σταθμοί αποτελούν, κυρίως

δομές αγωγής και  διαπαιδαγώγησης για  παιδιά προσχολικής ηλικίας με

στόχο:

 • Να παρέχουν προσχολική αγωγή και  διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με  τα

πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

 • Να βοηθούν        τα     παιδιά    να      αναπτυχθούν         σωματικά,       νοητικά,

συναισθηματικά και  κοινωνικά.


 • Να ευαισθητοποιούν          τους     γονείς       πάνω       σε     θέματα       σύγχρονης

παιδαγωγικής  και   ψυχολογίας,  προσφέροντας τους   πληροφόρηση και

καθοδήγηση.

 • Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβαση τους

από το  οικογενειακό  στο  σχολικό  περιβάλλον,  αλλά και   στο  ευρύτερο

κοινωνικό και  εκπαιδευτικό πλαίσιο.

 • Να   παρέχουν   ημερήσια  διατροφή  και    φροντίδα  στα   παιδιά  που

φιλοξενούν τηρώντας τους  κανόνες υγιεινής και  ασφάλειας.

 • Να διευκολύνουν τους εργαζόμενους και τους  άνεργους γονείς.

 

Άρθρο 3:  Δικαίωμα Εγγραφής και  Εγγραφή Παιδιών

 

 1. Δικαίωμα Εγγραφής

1.1.    Δικαίωμα        εγγραφής              στους       Παιδικούς,     Βρεφικούς     και

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα  τα παιδιά, σύμφωνα με  τις ειδικές

προβλέψεις       του     παρόντος       άρθρου,       απαγορευμένης          απολύτως      της

εγγραφής       παιδιών,       εφόσον      και     για     όσο     διάστημα  πάσχουν    από

μεταδοτικά        νοσήματα.         Παιδιά       που        πάσχουν          από        σωματικές,

πνευματικές, ψυχικές  παθήσεις ή  αναπηρίες  εγγράφονται στο  Σταθμό,

εφόσον βεβαιώνεται  με  γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης  ειδικότητας  ότι

αυτό   μπορεί να  είναι   ωφέλιμο για  το  παιδί και  ότι  έχει   τη  δυνατότητα

ένταξης      σε     πλαίσιο       λειτουργίας       Παιδικού       Σταθμού.       Σε     αυτή      την

περίπτωση, όταν  κρίνεται απαραίτητο, το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει

απόφαση  για   τον   ορισμό κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού ή

συνοδού και  όταν  δεν  υπηρετεί, μπορεί να  προσλαμβάνεται σύμφωνα με

τις   διατάξεις  του   άρθρου  21   του   ν.2190/1994  ή  του   άρθρου  6  του

ν.2527/1997,  όπως ισχύουν. Ο  συνοδός  θα   συνεργάζεται  με   την/τον

Παιδαγωγό       της     τάξης     και     την     Προϊσταμένη/τον          Προϊστάμενο       του

Σταθμού, θα  ακολουθεί τις  οδηγίες τους  για  την  εύρυθμη εφαρμογή του

παιδαγωγικού προγράμματος και  υποχρεούται να  προσκομίσει όλες  τις

απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

1.2.Στους        Παιδικούς,         Βρεφικούς       και      Βρεφονηπιακούς           Σταθμούς

γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6  μηνών μέχρι την  ηλικία εγγραφής

τους  στην  υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε

ισχύον  θεσμικό  πλαίσιο.  Ειδικότερα,  στους   αποκλειστικά  Βρεφικούς

Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6  μηνών έως  2,5  ετών  και

στους   Παιδικούς  από  2,5   ετών   έως   την   ηλικία  εγγραφής  τους   στην

υποχρεωτική εκπαίδευση. Στους δε  μικτούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

από 6  μηνών έως  την  ηλικία εγγραφής στην  υποχρεωτική εκπαίδευση.

Στα   βρεφικά  τμήματα  των   Βρεφικών  και    μικτών                 Βρεφονηπιακών

Σταθμών  μπορούν να  φιλοξενούνται και  βρέφη από 2  μηνών ,μετά από

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με   απόφαση  του   Δημοτικού   Συμβουλίου καθορίζεται κάθε  φορά, η

ηλικία  εγγραφής  βρεφών και   νηπίων,  που  φιλοξενεί                  σύμφωνα με  την

υπάρχουσα  κτιριακή υποδομή  και   την   επάρκεια  του   προσωπικού   σε

αριθμό και  ειδικότητες. Η  δυναμικότητα κάθε βρεφικού, παιδικού και

βρεφονηπιακού   σταθμού             προσδιορίζονται σύμφωνα  με   τα  οριζόμενα

στην άδεια λειτουργίας του.


1.3       Δικαίωμα         εγγραφής          στους        Παιδικούς,      Βρεφικούς      και

Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς  έχουν  όλα   τα  παιδιά, τα  οποία  κατά   την

ημερομηνία  έναρξης λειτουργίας του  σταθμού έχουν συμπληρώσει την

απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού.

1.4.Τα        εγγραφόμενα         παιδιά,        στους      Παιδικούς,    Βρεφικούς     και

Βρεφονηπιακούς   Σταθμούς  προέρχονται  κατά    κύριο  λόγο    από  την

περιοχή  του   Δήμου,  στον   οποίο  κατοικούν,  χωρίς  να   αποκλείεται η

δυνατότητα  εγγραφής  παιδιού   που   διαμένει  σε   όμορο  δήμο,   στην

περίπτωση που  υπάρχει  κενή θέση   ή  με   την   εγγραφή  εξυπηρετείται

ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των  γονέων, η  οποία αιτιολογείται

ειδικά στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

1.5. Κατά  την  εγγραφή  επιλέγονται τα  παιδιά  εργαζόμενων γονέων, τα

παιδιά των  ανέργων  και   τα  παιδιά  οικονομικά  αδυνάτων οικογενειών,

προτιμώμενων  εκείνων  που   έχουν  ανάγκη  ιδιαίτερης  φροντίδας  για

κοινωνικούς  λόγους  (όπως    παιδιά  ορφανά  από  δύο    ή   ένα    γονέα,

μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή  σε  διάσταση γονέων, παιδιά

γυναικών  που   φιλοξενούνται στο   δίκτυο  δομών  κατά    της   βίας   των

γυναικών,       παιδιά       που      προέρχονται       από      οικογένειες       με     μέλη   με

σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.).

1.6.Το        Δημοτικό       Συμβούλιο         με      απόφασή         του      εξειδικεύει         τα

κοινωνικοοικονομικά  κριτήρια  αυτά,  καθιερώνοντας  τη   μοριοποίησή

τους. Από  το  σύστημα μοριοδότησης  εξαιρείται η  δημοτικότητα, καθώς

και   οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας  της/του   αιτούσας/αιτούντος  με   το

Σταθμό ή άλλες υπηρεσίες του Δήμου.

1.7.Απαγορεύεται να  προκρίνεται ως  κριτήριο επιλογής η  δημοτικότητα

έναντι  της  ιδιότητας του κατοίκου.

1.8.Απαγορεύεται να  εξαιρούνται από το δικαίωμα φιλοξενίας νήπια μη

αυτοεξυπηρετούμενα ως  προς την  ατομική τους  υγιεινή.Στην περίπτωση

αυτή, οι γονείς οφείλουν να  συνεργαστούν με  τους  Παιδαγωγούς, για  την

ταχύτερη κατάκτηση της  αυτοοεξυπηρέτησής τους.

 

 

 

 1. Διαδικασία Εγγραφής

 

2.1. Η αρμόδια Διεύθυνση ανακοινώνει ετησίως  το χρονοδιάγραμμα και

τις   απαραίτητες  διαδικασίες  για   την   επανεγγραφή  και   νέα   εγγραφή

παιδιών στους  Σταθμούς.

2.2.Για την εγγραφή παιδιού οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν αίτηση με

τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με  την σχετική ετήσια ανακοίνωση.

2.3.Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 10  Μαΐου μέχρι 31  Μαΐου

κάθε έτους, με δικαίωμα παράτασης εφόσον συντρέχουν λόγοι.

2.4    Αιτήσεις     μπορούν       να     υποβάλλονται        καθόλη       τη     διάρκεια       του

σχολικού  έτους  και    εξυπηρετούνται  εφόσον  υπάρχουν   κενές  θέσεις

ανάλογης  κατηγορίας             και   δεν   εκκρεμούν  αιτήσεις  οι   οποίες  έχουν

υποβληθεί  εμπρόθεσμα  και   που  πληρούν τις  προϋποθέσεις εγγραφής (επιλαχούσες  αιτήσεις). Οι  εκπρόθεσμες  αιτήσεις  (βρεφών και   νηπίων)

θα  εξυπηρετούνται  εφόσον το παιδί έχει  συμπληρώσει την  απαιτούμενη

ηλικία φιλοξενίαςστο αντίστοιχο τμήμα κατά την  ημερομηνία υποβολής


της  εκπρόθεσμης  αίτησης και            εφόσον υπάρχει  θέση   ανάλογα  με  την

ηλικιακή τους  ομάδα.

2.5  Τα κριτήρια επιλογής για  την  φιλοξενία των παιδιών στους  σταθμούς

υπάγονται  σε   σύστημα  μοριοδότησης  που  ορίζεται από  τις   εκάστοτε

αποφάσεις του  Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Άργους-Μυκηνών και

είναι     ανάλογα        με     την      οικονομική,         κοινωνική       και     οικογενειακή

κατάσταση των γονιών.

2.6   Οι  αιτήσεις  εξετάζονται από  την   ειδική επιτροπή αξιολόγησης, η

οποία  ορίζεται με   απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  και   στην   οποία

μετέχει και  παιδαγωγικό προσωπικό. Θεωρούνται πλήρεις οι αιτήσεις και

μοριοδοτούνται         ,εφόσον             έχουν        προσκομισθεί          τα      απαραίτητα

δικαιολογητικά.  Αιτήσεις των οποίων τα στοιχεία δεν  επαληθεύονται από

τα     προσκομισθέντα         δικαιολογητικά         ή     δεν     έχουν      προσκομισθεί         τα

απαραίτητα           δικαιολογητικά           χαρακτηρίζονται           ως       ελλιπείς      και

απορρίπτονται.

2.7.Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις μοριοδοτούνται με  το ισχύον σύστημα και

σε ξεχωριστό πίνακα.

2.8.Η επιλογή των παιδιών γίνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στην

αίτηση και  σύμφωνα με  τις εκάστοτε αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου.

2.9.Οι           ενστάσεις,           μετά          την          ανάρτηση            των          πινάκων

μοριοδότησης,εξετάζονται από την ειδική επιτροπή Επιλογής.

2.10.    Η    Επιτροπή        συνεδριάζει       κάθε      φορά     που      προκύπτουν        νέα

αιτήματα.

2.11.Εντός του  μηνός Ιουνίου συνέρχεται η  ειδική Επιτροπή Επιλογής

Παιδιών  και   καταρτίζει  τους   πίνακες  μοριοδότησης.Για  την   επιλογή

αιτήσεων ίσου  αριθμού μορίων, με  την  ίδια  σειρά  επιλογής  Σταθμού και

στην  περίπτωση έλλειψης κενών  θέσεων, κριτήριο  επιλογής  αποτελεί το

χαμηλότερο συνολικό εισόδημα της  οικογένειας και  εάν  προκύπτει, εκ

νέου,        ίσος      αριθμός        μορίων        γίνεται       κλήρωση,παρουσία                 των

ενδιαφερομένων γονέων.

2.12. Οι  πίνακες  μοριοδότησης και   ο  πίνακας  επιλαχόντων,με  σειρά

προτεραιότητας         βάσει      μορίων          αναρτώνται      κωδικοποιημένα          (λόγω

προστασίας  προσωπικών  δεδομένων  )  σε   κάθε  δομή  και   στο   οικείο

δημοτικό κατάστημα.

2.13.Οι  πίνακες  επιλογής    παιδιών βάσει μορίων, επικυρώνονται με

Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου .

2.14.Η  όλη   διαδικασία  ολοκληρώνεται μέχρι  την   30η  Ιουνίου  κάθε

έτους,εφόσον δεν  συντρέχουν λόγοι  παράτασης.

2.15.Στην       περίπτωση      που      οι     δομές      συμμετέχουν        σε    επιδοτούμενο

πρόγραμμα τότε  τα  αποτελέσματα (η  απόφαση επιλογής)θα πρέπει  να

συμβαδίζουν         χρονικά         με      τα      αποτελέσματα         του      επιδοτούμενου

προγράμματος.

2.16.Παιδιά  που  γίνονται δεκτά σε  Παιδικό  Σταθμό δεν  διατηρούν τις

θέσεις τους  στις λίστες  επιλαχόντων άλλων  Παιδικών Σταθμών.

2.17.Οι κενές θέσεις καλύπτονται με  βρέφη ή νήπια της  ίδιας ηλικιακής

ομάδας βάσει μοριοδότησης.


 1. Δικαιολογητικά εγγραφής

Τα   απαιτούμενα   δικαιολογητικά  δύνανται  να   αντικαθίστανται  ή   να

εξειδικεύονται              περαιτέρω,με               απόφαση               του            Δημοτικού

Συμβουλίου,σύμφωνα με  τις εκάστοτε συνθήκες.

Σε   κάθε  περίπτωση  τα  δικαιολογητικά  αναπροσαρμόζονται  βάσει  της

κείμενης νομοθεσίας.

Τα       απαιτούμενα           δικαιολογητικά          και       η       διαδικασία         επιλογής

κοινοποιούνται  στους   ενδιαφερόμενους  με   ανακοίνωση που  αναρτάται

στον Δήμο  και  όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

 

3.1. Δικαιολογητικά νέας εγγραφής

Για    την     εγγραφή       των     παιδιών      στους     Παιδικούς,   βρεφικούς       και

Βρεφονηπιακούς         Σταθμούς       προσκομίζονται        τα     εξής        υποχρεωτικά

δικαιολογητικά:

1) Αίτηση  με  συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της  μητέρας ή  του  πατέρα

ή  του  κηδεμόνα του  παιδιού.        (Το έντυπο      αίτησης χορηγείται από την

Υπηρεσία ή είναι  διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου)

2)  Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης, και   όπου αυτό   δεν  είναι

εφικτό  ληξιαρχική   πράξη  γέννησης  του   παιδιού, ή/και  ληξιαρχική

πράξη συμφώνου συμβίωσης.

3) Έγγραφα που να αποδεικνύουν την εργασία των γονέων.

Βεβαίωση εργοδότη ότι  και  οι  δύο  γονείς είναι  εργαζόμενοι ή  πρόκειται

να  εργασθούν εντός  μηνός από την  υποβολή της  αίτησης εγγραφής, με

προσδιορισμό του  ύψους των αποδοχών τους, και  αντίγραφο αναγγελίας

πρόσληψης  της   αιτούσας/του  αιτούντος ή  της   σύμβασης  μαζί   με   το

έντυπο             Ε4           (ετήσιος            πίνακας              προσωπικού)              .           Οι

αυτοαπασχολούμενοι(αγρότες,ελευθεροι               επαγγελματίες)       βεβαίωση       του

ασφαλιστικού τους  φορέα .

4)  Βεβαίωση ανεργίας από  τον  ΟΑΕΔ  ή  κάρτα ανεργίας  σε  ισχύ,  του

γονέα ή των γονέων  που είναι  άνεργοι.

5) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και  υπογεγραμμένη από

Παιδίατρο, (το  έντυπο χορηγείται από την  Υπηρεσία ή  είναι   διαθέσιμο

στην  ιστοσελίδα του Δήμου),   καθώς και  αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας

του  με  τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με  την  ηλικία

του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Μantoux, όπως

κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

6)Αποδεικτικό μόνιμης  κατοικίας  (λογαριασμό από  οργανισμό κοινής

ωφέλειας, μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ).

7)   Αντίγραφο      της    δήλωσης  φορολογίας   εισοδήματος             του    τρέχοντος

οικονομικού   έτους  και    αντίγραφο   εκκαθαριστικού   σημειώματος   των

γονέων.

8) Άδεια  νόμιμης παραμονής στη χώρα μας για  αλλοδαπούς γονείς, όπως

αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

9) Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής του βρέφους ή νηπίου.

10)Κάθε      άλλο    δικαιολογητικό       που      το    Δημοτικό      Συμβούλιο       θεωρεί

απαραίτητο.

Ειδικά  ανά   περίπτωση  δικαιολογητικά,  τα   οποία  απαιτούνται  για   τη

μοριοδότηση των αιτήσεων, προκύπτουν από την  κείμενη νομοθεσία και

ανακοινώνονται κατ’ έτος  από την αρμόδια Δ/νση.


Με  την  εγγραφή των  παιδιών στους   Σταθμούς , οι  γονείς ή  κηδεμόνες,

αποδέχονται τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας.

 

4.Δικαιολογητικά επανεγγραφής

4.1.Η  διαδικασία επανεγγραφής των  παιδιών που  φιλοξενούνται στους

Παιδικούς Σταθμούς ορίζεται με  σχετική ανακοίνωση κατ’ έτος.

4.2.Δικαίωμα         επανεγγραφής           έχουν        τα      παιδιά     τα      οποία       είναι

εγγεγραμμένα         στους     Σταθμούς       έως     την     ημερομηνία        έναρξης       των

εγγραφών.

4.3.Για  την   επανεγγραφή  παιδιού  απαιτούνται τα  δικαιολογητικά  της

παραγράφου 3.1.  Σε   περίπτωση που  δεν   υπάρχουν  μεταβολές στην

οικογενειακή  κατάσταση αντί  για  το  σχετικό δικαιολογητικό απαιτείται

υπεύθυνη δήλωση του γονέα που βεβαιώνει τη μη  μεταβολή.

4.4.Η  αίτηση  επανεγγραφής  μοριοδοτείται σύμφωνα  με   την   ισχύουσα

απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου και   κατατάσσεται στον  ενιαίο πίνακα

μοριοδότησης της  δομής.

(Τα πρότυπα έντυπων / αιτήσεων θα  είναι  διαθέσιμα από την υπηρεσία ή

από την ιστοσελίδα του Δήμου)

 

5.Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για  εξαιρετικούς λόγους

που αφορούν παιδιά  ευάλωτων και  ευπαθών ομάδων, για  την  εγγραφή

τους    με   ελλιπή  δικαιολογητικά,  εφ’   όσον   αυτά  είναι    αδύνατον  να

προσκομισθούν.         Εξαιρούνται       οι     ιατρικές       βεβαιώσεις      με     τις    οποίες

πιστοποιείται η υγεία και  ο εμβολιασμός των παιδιών.

 

Άρθρο 4:  Διακοπή Φιλοξενίας

 1. Η διακοπή    της     φιλοξενίας       των     παιδιών      από      τους    Παιδικούς,

Βρεφικούς       και     Βρεφονηπιακούς   Σταθμούς   ενεργείται   πάντοτε   με

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και  εφόσον συντρέχουν οι πιο  κάτω

περιπτώσεις:

 

α)  Όταν   το  ζητήσουν  με        αίτησή  τους   οι  γονείς  ή  οι  κηδεμόνες   των

παιδιών.

 

β) Όταν  δεν  είναι  εφικτή η  ένταξη  του  παιδιού στην  ομάδα ( διαταραχές

προσαρμογής,          μη      συμμετοχή         στο      πρόγραμμα,          κλπ.)      και      όταν

εμφανιστούν σοβαρά  προβλήματα  στη   συμπεριφορά  ή  την   υγεία  των

παιδιών που δεν  μπορούν να  αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, μετά  από

προηγούμενη επικοινωνία με  τους  γονείς και  γνώμη ειδικού γιατρού .

 

γ) Όταν  κατ'  εξακολούθηση και  παρά τις  σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις

προς τους  γονείς των παιδιών, αυτοί δεν  συμμορφώνονται με  το ωράριο,

το πρόγραμμα και  τους  όρους λειτουργίας του Σταθμού.

 

δ)Όταν  το παιδί συμπληρώνει τη νόμιμη ηλικία για  την εγγραφή του στην

υποχρεωτική εκπαίδευση(στο τέλος  κάθε περιόδου).

ε)  Όταν  κατ'  εξακολούθηση και  πέραν των  30  συνεχόμενων  ημερών τα

παιδιά απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον  Σταθμό, και  εφόσον έχουν

ειδοποιηθεί   εγγράφως  οι   γονείς,  πριν  την   παρέλευση  της   ανωτέρω

προθεσμίας.


 • Σε περίπτωση    διακοπής     φιλοξενίας,      η     θέση     καλύπτεται

υποχρεωτικά από  το  πρώτο επιλαχόν  παιδί,  το  οποίο  είναι   στην   ίδια

ηλικιακή  ομάδα  με   αυτό    που  έχει    διαγραφεί,  κι   αν   δεν   υπάρχει

ακολουθείται η  διαδικασία μοριοδότησης των εκπρόθεσμων  αιτήσεων. Η

όλη  διαδικασία ολοκληρώνεται εντός  μηνός από τη  λήψη της  απόφασης

της  παραγράφου 1.

 

Άρθρο 5:  Οικονομική Συμμετοχή

Το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου Άργους-Μυκηνών, μετά  από πλήρως

τεκμηριωμένη        απόφασή        του,     μπορεί       να     ορίζει     κριτήρια       επιβολής

μηνιαίας         οικονομικής          εισφοράς       (τροφεία)      στις      οικογένειες        των

φιλοξενουμένων παιδιών,  σύμφωνα με  την  οικονομική τους  δυνατότητα

και   σε  κάθε  περίπτωση, ανεξάρτητα από  την  ιδιότητα  των  γονέων,  ως

κατοίκων, δημοτών ή ετεροδημοτών.

Στην   περίπτωση  επιβολής  οικονομικής  συμμετοχής,  αυτή  πρέπει  να

είναι   εύλογη και  συμβολική, και  να  γνωστοποιείται με  ανάρτηση, πριν

την   έναρξη  του   χρονικού  διαστήματος  υποβολής  των   αιτήσεων  για

εγγραφή.

Με  την  ίδια   απόφαση, το  Δημοτικό Συμβούλιο  ορίζει   τις  περιπτώσεις

απαλλαγής καταβολής τροφείων ή την πιθανή μείωση αυτών.

Οι     αιτήσεις      απαλλαγής         ή     επαναπροσδιορισμού            της     οικονομικής

συμμετοχής  κατά   τη  διάρκεια  του   έτους,  εξετάζονται κατά   περίπτωση

από   την     Επιτροπή        Επαναξιολόγησης         και     η     απόφαση,       πρέπει       να

τεκμηριώνεται πλήρως.

 

Άρθρο 6:  Μεταφορά Παιδιών

Στους Παιδικούς και  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του  Άργους-  Μυκηνών

τα παιδιά μεταφέρονται από τους  γονείς ή κηδεμόνες τους  και  η ευθύνη

μεταφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους  ιδίους.

 

 • Σε περίπτωση που μεταφέρονται βρέφη ή  νήπια στους   Σταθμούς

με  μεταφορικό μέσο  που διαθέτει ο Δήμος, πρέπει να  λαμβάνονται όλα

τα μέτρα για  την  πιστή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλούς μεταφοράς

των νηπίων/βρεφών.

2.Με    απόφαση  του       αρμοδίου       οργάνου       διοίκησης   ανατίθεται  η   εκ

περιτροπής  συνοδεία των  νηπίων και   των  βρεφών, κατά   την  μεταφορά

τους, σε μέλη του  παιδαγωγικού προσωπικού ή σε βοηθούς παιδαγωγών,

μέσα στο ωράριο εργασίας τους.

3.Επιβλέπουν για  την  ασφαλή επιβίβαση και  αποβίβαση καθώς και  για

την παράδοση των παιδιών στους  γονείς και  κηδεμόνες.

4.Τηρούν  επακριβώς  τα  δρομολόγια  και   τις  προκαθορισμένες   στάσεις

επιβίβασης και   αποβίβασης και   σε  περίπτωση αιφνίδιας  αλλαγής του

προγράμματος          κίνησης        φροντίζουν       να      ενημερώσουν         τον      άμεσα

Προϊστάμενο, καθώς και  τους  γονείς των παιδιών.

5.Φέρουν  πάντοτε μαζί τους  το  βιβλίο διευθύνσεων και  τηλεφώνων  των

παιδιών  που  μεταφέρουν, καθώς  και   τα  τηλέφωνα  του   παιδαγωγικού

προσωπικού του  Σταθμού καιτων υπεύθυνων  της  Διεύθυνσης Παιδικών

σταθμών για  κάθε ενδεχόμενο.


 1. Το  κόστος  μεταφοράς  των   παιδιών  καθορίζεται  με   απόφαση  του

Δημοτικού      Συμβουλίου        και     είναι     ανεξάρτητο      από     την     οικονομική

εισφορά του  άρθρου 5 του  παρόντος Κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση θα

πρέπει να είναι  ανάλογο της  οικονομικής δυνατότητας των γονέων.

 

Άρθρο 7 : Λειτουργία Σταθμών

 1. Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει την 1η  Σεπτεμβρίου και  λήγει την

31η Ιουλίου του  επόμενου έτους, επί  πέντε ημέρες, δηλαδή από Δευτέρα

έως Παρασκευή.

 1. Οι Σταθμοί δεν  λειτουργούν την  περίοδο των  Χριστουγέννων από 24

Δεκεμβρίου  μέχρι και  τις  5  Ιανουαρίου και  την  περίοδο του  Πάσχα από

την Μ. Πέμπτη μέχρι και  την Κυριακή του Θωμά.

 1. Οι Σταθμοί επίσης διακόπτουν την  λειτουργία τους  κατά  τις  επίσημες

αργίες των  Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς  και   την  ημέρα της  εορτής του

Πολιούχου της  έδρας του Σταθμού.

4.Η   λειτουργία  των  Παιδικών  ,βρεφικών  και   βρεφονηπιακών  Σταθμών

αρχίζει από την 7:00 ώρα  και  λήγει την 16:00 ώρα.

5.Με  απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να  παρατείνεται έως

και   δύο    ώρες   το   ωράριο  λειτουργίας  του   ή   των   Σταθμών.  Για   την

υπερωριακή  απασχόληση του  προσωπικού  εφαρμόζονται οι  ισχύουσες

διατάξεις.

Σε     κάθε       περίπτωση       ο     χρόνος       λειτουργίας       και      το     ωράριο       θα

προσαρμόζονται σύμφωνα  με   τις  σχετικές  διατάξεις –  αποφάσεις κλπ.

που θα  ισχύουν κάθε φορά.

 

7.1 Διακοπή λειτουργίας  Σταθμών λόγω εκτάκτων αναγκών

 

Κατά  τα διαστήματα που οι Παιδικοί Σταθμοί δε  λειτουργούν γίνονται οι

αναγκαίες συντηρήσεις και  επισκευές των κτιρίων των Παιδικών Σταθμών

καθώς και   άλλες εργασίες, αν  κριθεί απαραίτητο, όπως απολυμάνσεις

κ.λπ.

 

α.   Η  λειτουργία  των  Σταθμών, μπορεί  να   διακοπεί  για   αντιμετώπιση

εκτάκτων  αναγκών  ή  απρόβλεπτων  καταστάσεων και   γεγονότων, όπως

ακραία  καιρικά  φαινόμενα,  φυσικές  καταστροφές,  με   απόφαση  του

Δημάρχου.

Κατά  τον  ίδιο  τρόπο μπορεί να  διακοπεί η  λειτουργία, όταν  συντρέχουν

συνθήκες που καθιστούν δυσχερή την  πρόσβαση και  την  παραμονή  των

παιδιών στο  Σταθμό όπως μεταστέγαση σε  άλλο  κτίριο ή  σοβαρή βλάβη

στις  κτιριακές  εγκαταστάσεις του  Σταθμού που εγκυμονούν κινδύνους,

σύμφωνα        με      γνωμοδότηση         των     αρμοδίων        οργάνων       και      που      η

αντικατάστασή τους  δεν  επιδέχεται αναβολή για  εκτέλεση μέσα στο μήνα

που ο Σταθμός έχει  διακόψει τη λειτουργία του.

β.  Διακοπή λειτουργίας πέραν των  δεκαπέντε ( 15  ) εργασίμων ημερών

είναι   δυνατή μόνο με απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου  του  Δήμου

Άργους-Μυκηνών.

 

Άρθρο 8:  Συγκρότηση Σταθμών σε  Τμήματα

Για  τον  καθορισμό τμημάτων βρεφών – νηπίων καθώς και  την  αναλογία

αριθμού  παιδιών  –  παιδαγωγών  ακολουθείται  το   σχετικό  άρθρο  του

εκάστοτε Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών, Βρεφικών και


Βρεφονηπιακών  Σταθμών,  καθώς  και   το  εκάστοτε ισχύον  νομοθετικό

πλαίσιο.

1.Κάθε Βρεφικός  Σταθμός συγκροτείται :

Α.  Από   τμήματα  βρεφών από  6   μηνών  έως   1   ½   έτους.Εφόσον έχει

εκδοθεί απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με  την  παρ.1.2

του   άρθρου  3   της    παρούσης  ,τα   τμήματα  του   βρεφικού  σταθμού

φιλοξενούν βρέφη  από 2 μηνών έως 1,5  ετών.

Β. Από τμήματα βρεφών από 1 ½  έτους έως 2 ½  ετών.

2.Κάθε Παιδικός  Σταθμός συγκροτείται :

Α. Από τμήματα νηπίων από 2 ½  ετών έως 3 ½  ετών.

 

Β.  Από  τμήματα νηπίων από 3  ½  ετών  έως            την  ηλικία εγγραφής τους

στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

 

 1. Κάθε μικτός       Βρεφονηπιακός          Σταθμός      αποτελείται       από      τα

προαναφερόμενα τμήματα.

 

 1. Σε κάθε Βρεφικό τμήμα, στο οποίο απασχολούνται δύο (2) παιδαγωγοί

και  μία/ένας (1) βοηθός, φιλοξενούνται έως δώδεκα (12) βρέφη.

 

 1. Σε κάθε τμήμα Παιδικού Σταθμού στο οποίο απασχολούνται μία/ένας (1) παιδαγωγός και

μία/ένας (1)  βοηθός,  φιλοξενούνται έως  εικοσιπέντε (25)  παιδιά και  σε

κάθε περίπτωση με  το  παιδαγωγικό προσωπικό που προβλέπεται κάθε

φορά  από  τις   ισχύουσες  διατάξεις που  ρυθμίζουν  τα   της   αναλογίας

παιδαγωγικού προσωπικού και  νηπίων/βρεφών.

 1. Στο Σταθμό δύνανται να εγγράφονται βρέφη και νήπια καθ΄ υπέρβαση

της   δυναμικότητάς  του,όπως αυτή  ορίζεται από  την  άδεια λειτουργίας

του, μέχρι ποσοστού 10%  αυτής, εφόσον υπηρετεί το προβλεπόμενο από

τις ως άνω διατάξεις προσωπικό /βρεφών.

 

Στην      Δ/νση        Παιδικών        Σταθμών       του      Δήμου        Άργους-Μυκηνών,

λειτουργούν        Παιδικοί         Σταθμοί         (τμήματα         νηπίων)       και       μικτών

βρεφονηπιακών         Σταθμών      με     δυνατότητα       ανάπτυξης      και     βρεφικών

ανάλογα με  τις  εκάστοτε κτιριακές δυνατότητες ή τις  κοινωνικές ανάγκες

του Δήμου.

 

Άρθρο 9:  Ιατρική Παρακολούθηση

 1. Η  παρακολούθηση  της   υγείας  των  παιδιών  κατά   τη  διάρκεια  της

παραμονής τους  στο Σταθμό, αποτελεί υποχρέωση του  φορέα στον οποίο

ανήκει Σταθμός και  ενεργείται από παιδίατρο, ο οποίος επισκέπτεται  το

σταθμό ανά  15  ημέρες.

2.Για κάθε παιδί  τηρείται Φάκελος Υγείας, ο  οποίος ενημερώνεται από

τον     παιδίατρο       που      παρακολουθεί        και     εξετάζει     σε     τακτά     χρονικά

διαστήματα το παιδί εντός  του  Σταθμού και  συνοδεύει το παιδί σε όλο  το

διάστημα        της     φιλοξενίας        του     στον     Σταθμό.       Με     ευθύνη       του/της

Προϊστάμενου/ης,   σε   έκτακτες  περιπτώσεις  καλείται  παιδίατρος   της

Υπηρεσίας, για  την παροχή των υπηρεσιών του.

3.Ο    παιδίατρος        καλεί     τους     γονείς      σε     ενημερωτικές        συγκεντρώσεις

σχετικές με  θέματα υγιεινής των παιδιών, κατ'  ελάχιστο τρείς  φορές μέσα

στη  σχολική χρονιά  ή  και   συχνότερα,αν  αυτό   θεωρηθεί από  τον  ίδιο

σκόπιμο λόγω  κάποιου έκτακτου περιστατικού .


4.Η  περιφρούρηση της  υγείας του  παιδιού αποτελεί επίσης υποχρέωση

και  του  λοιπού προσωπικού του  Σταθμού, το οποίο εφαρμόζει πιστά όλα

τα  απαραίτητα  μέτρα υγιεινής  και   ασφάλειας  και   ευθύνεται  για   κάθε

αμέλεια  ή  παράλειψη που  μπορεί  να   έχει   επίπτωση  στην   υγεία  των

παιδιών. Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος του  προσωπικού του  Σταθμού

καθορίζεται        από        τις      διατάξεις       του      αρ.       3      της      υπ’       αριθμ.

Υ1α/7685/12.10.17  απόφασης του   Υπουργού  Υγείας   (Β΄3758), όπως

αυτή κάθε φορά ισχύει.

5.Σε    περίπτωση       λοιμώδους       νοσήματος        οι     γονείς     υποχρεούνται        να

ειδοποιήσουν αμέσως τον/την  Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του  Σταθμού.

Απαγορεύεται  απολύτως   η   φιλοξενία  παιδιών,   εφόσον  και    για    όσο

διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Η επιστροφή του  παιδιού

στο Σταθμό υποχρεωτικά συνοδεύεται από Ιατρική Βεβαίωση για  τη νόσο

από την οποία έπασχε το παιδί, αλλά και  για  την αποθεραπεία του.

6.Εκτός από την  ατομική υγιεινή των παιδιών (καθαριότητα, νύχια κλπ)

τα παιδιά πρέπει να  ελέγχονται τακτικά από τους  γονείς για  ψείρες. Εάν

προκύψει         πρόβλημα,          τα       παιδιά      απομακρύνονται    άμεσα     και

επανέρχονται μετά  την εξάλειψη του προβλήματος.

7.‘Όταν   κάποιο  παιδί  αρρωστήσει κατά   τη   διάρκεια   λειτουργίας  των

Σταθμών,      ειδοποιούνται        άμεσα       οι     γονείς      ή     κηδεμόνες        για     να     το

παραλάβουν. Το  παιδί παραμένει εκτός του  Σταθμού, μέχρι την  πλήρη

ανάρρωσή του.

8.Η  επιστροφή παιδιού μετά  από ασθένεια, πρέπει να  συνοδεύεται από

βεβαίωση του  θεράποντος παιδιάτρου,  στην  όποια αναφέρεται η  νόσος

από την  οποία έπασχε το  παιδί και   βεβαιώνεται η  αποκατάσταση  της

υγείας του.

9.Δεν  θα  παραλαμβάνονται από το προσωπικό των Σταθμών, παιδιά που

ασθενούν,        προκειμένου          να      δημιουργούνται          καλύτερες        συνθήκες

ανάρρωσης για  τον ασθενή και  περιορισμός της  μετάδοσης της  νόσου στα

υπόλοιπα παιδιά.

10.Δεν χορηγούνται  φάρμακα  και   λοιπά  σκευάσματα στα  παιδιά  των

Σταθμών,      από      το    προσωπικό,       εκτός    από      τα     αντιπυρετικά        αμέσου

ανάγκης.

11.Ιδιαίτερες       περιπτώσεις       υγείας       (πχ.      τραύματα,       ατυχήματα        κλπ)

αντιμετωπίζονται μετά  από συνεννόηση από τον Παιδίατρο

.

Άρθρο 10: Ημερήσια Απασχόληση Παιδιών

 

 1. Παιδαγωγικές Αρχές

 

 1. I. Το κάθε παιδί είναι μοναδικό με ατομικό ρυθμό ανάπτυξης.

 

 1. II. Το παιδί      μαθαίνει       βιωματικά,       μέσα     από      το    παιχνίδι    και     την

αλληλεπίδραση με  το περιβάλλον, τους  ενήλικες και  τους  συνομήλικους

του.

 

III.  Το  παιδί  προσεγγίζεται με  αγάπη, στοργή, φροντίδα, αποδοχή και

κατανόηση,         με      διάλογο        και      επεξήγηση         στο      πλαίσιο       κλίματος

εμπιστοσύνης και  ασφάλειας.


 1. I Η συνεργασία       μεταξύ      Παιδικού       Σταθμού       και     οικογενειακού

περιβάλλοντος             θεωρείται           ιδιαίτερα             σημαντική             για          την

ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.

 

 1. Παιδαγωγικό Πρόγραμμα

 

 1. I. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης  που

εξασφαλίζει την  αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.                     Βάση

του   ημερησίου  προγράμματος  απασχόλησης  είναι   η  κοινωνικοποίηση

και   ομαλή  συναναστροφή των  παιδιών  μεταξύ  τους,  η   ενίσχυση  της

εξελικτικής  τους   πορείας  και   η   εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και

ασφάλειας.       Σχεδιάζεται      λαμβάνοντας        υπόψη       τη     μοναδικότητα,        τις

ανάγκες,  τα  ενδιαφέροντα κάθε  παιδιού  και   τα  χαρακτηριστικά  κάθε

ηλικίας.

 

 

 1. II. Απαιτεί το    σχεδιασμό        ενός     περιβάλλοντος        που     ενεργοποιεί        το

ενδιαφέρον  των  παιδιών,  προσφέροντας  ερεθίσματα  για   παρατήρηση,

επικοινωνία, πειραματισμό,  διερεύνηση,  διατύπωση ερωτημάτων και

υποθέσεων, ανάπτυξη  διαδικασιών κατανόησης, καθορισμό στόχων   και

επίλυση  προβλημάτων.  Με  τη   διαμόρφωση  του   χώρου  σε  ελκυστικά

κέντρα         ενδιαφέροντος           -     δραστηριοτήτων          (γωνιές,         εργαστήρια)

δημιουργείται γόνιμο κλίμα  που  προωθεί την  ενεργητική, παραγωγική

και  δημιουργική διάθεση του παιδιού απέναντι στη γνωστική διαδικασία.

 

III.    Βασίζεται      στην     παιδοκεντρική         προσέγγιση       και     η     παιδαγωγική

παρέμβαση         ακολουθεί       τη      διαδικασία:        παρατήρηση,          σχεδιασμός,

οργάνωση, υλοποίηση, αξιολόγηση και  επαναπροσδιορισμός δράσεων.

 

 1. I Στηρίζεται στην αντιαυταρχική  αγωγή και  το  προσωπικό σέβεται τις

ατομικές,  κοινωνικές  και   πολιτισμικές  διαφορές  των  παιδιών  και   των

οικογενειών       τους.      Απαγορεύεται        στο     προσωπικό       των     σταθμών   η

καταναγκαστική επιβολή απόψεων, επιλογών ή  δράσεων, ο εκφοβισμός,

καθώς και  η επιβολή σωματικής ή άλλου είδους τιμωρίας.

 

 1. Στο παιδαγωγικό πρόγραμμα εντάσσονται:
 2. Κάθε αλληλεπίδραση        μεταξύ     των    παιδιών,   μεταξύ   παιδιών   και

παιδαγωγών, από την  προσέλευση έως  την  αναχώρηση τους   (υποδοχή,

φαγητό, ανάπαυση, ατομική υγιεινή, ελεύθερο παιχνίδι κ.α.).

 

 1. Η σταδιακή επαφή και γνωριμία του  παιδιού με  τον Παιδικό Σταθμό,

επιτυγχάνεται          με      την      συνεργασία         προσώπων        του      οικογενειακού

περιβάλλοντος και  των παιδαγωγών του Σταθμού.

 

 1. Έξοδοι  ψυχαγωγικού  και   εκπαιδευτικού  χαρακτήρα,  επισκέψεις  σε

χώρους πολιτιστικής αναφοράς κ.λπ.  Οι  έξοδοι  δε  διαρκούν πέραν του

χρόνου  ημερήσιας  απασχόλησης  στους   Παιδικούς  Σταθμούς.  Για   τη

συμμετοχή        σε     αυτές      απαιτείται        γραπτή       συναίνεση       των     γονέων     ή

κηδεμόνων.

 

 1. Η στήριξη των γονέων στις  παιδαγωγικές δράσεις και  τις εμπειρίες  των

παιδιών τους  (εκδηλώσεις,δράσεις του Παιδικού Σταθμού κ.λπ.).


 1. Η Προσαρμογή:          Η      ετήσια      λειτουργία         των      παιδικών    και

βρεφονηπιακών  σταθμών ξεκινά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους με  την

προσαρμογή των παιδιών.

Ως προσαρμογή νοείται η εναρκτήρια εκείνη παιδαγωγική δραστηριότητα

που απαιτείται για  την  ομαλή ένταξη   των  παιδιών στο  περιβάλλον  του

σταθμού και  χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευελιξία.Βασικός στόχος είναι

η   αβίαστη  προσαρμογή  του   κάθε  βρέφους/νηπίου   και    η   σταδιακή

ανεξαρτητοποίησή         του,   μέσω    της    συνεργασίας  της          οικογένειας   του

βρέφους/νηπίου  και   του  παιδαγωγικού  προσωπικού.Κατά την  περίοδο

προσαρμογής,  η  παραμονή  των  καινούργιων  νηπίων  στους   Σταθμούς

είναι   ολιγόωρη.Προϋπόθεση  για   να   φιλοξενηθεί  ένα   παιδί  σε  πλήρες

ωράριο     είναι     η     ολοκλήρωση        της     προσαρμογής         του.     Η    αδυναμία

προσαρμογής,  αξιολογείται και  αντιμετωπίζεται κατά  περίπτωση, συνιστά

δε και  λόγο  διαγραφής.

Η  περίοδος  προσαρμογής  ισχύει  και   για   οποιαδήποτε  μεταγενέστερη

εγγραφή.

 

 1. Κατά τη  διάρκεια του  ωραρίου λειτουργίας των  Παιδικών, Βρεφικών

και    Βρεφονηπιακών   Σταθμών  δεν   επιτρέπονται   δραστηριότητες  που

προϋποθέτουν  επί   πλέον οικονομική  επιβάρυνση  των  γονέων   και   στις

οποίες δεν  μπορούν να  συμμετέχουν όλα  τα παιδιά. Εξαιρούνται από τις

ως    άνω,    οι     έκτακτες     δράσεις,       όπως      θεατρικές       ή     κουκλοθεατρικές

παραστάσεις,        παραστάσεις        θεάτρου       σκιών     ή     κλόουν,      από      ομάδες

καλλιτεχνών  που  καλούνται  στον   Σταθμό,  οι   οποίες  ναι   μεν    είναι

προαιρετικές, αλλά δεν  διασπούν το ενιαίο πρόγραμμα  απασχόλησης των

παιδιών.

 

 1. VI. Το παιδαγωγικό         πρόγραμμα          του      κάθε       Παιδικού       Σταθμού

διαμορφώνεται         από       τις      συναντήσεις  παιδαγωγικής    ομάδας    και

παιδαγωγικής ολομέλειας, στις οποίες:

 

 1. Καθορίζονται οι επιμέρους παιδαγωγικοί στόχοι.

 

 1. Σχεδιάζονται οι παιδαγωγικές δράσεις του Παιδικού Σταθμού.

 

 1. Συζητούνται θέματα που προκύπτουν και αναζητούνται λύσεις.

 

Ημερήσια Απασχόληση

 

I.Το  ημερήσιο πρόγραμμα  είναι   ευέλικτο,  εξαιρούνται όμως  ορισμένα

βασικά   χρονικά   σημεία   αυτού,   όπως   προσέλευση,   αναχώρηση   των

παιδιών, ώρες  φαγητού.

 

α)   Ώρα   προσέλευσης  για   όλα   τα   παιδιά  αρχίζει στις   7:00  π.μ.  και

τελειώνει στις 9:00 π.μ.

β) Ώρα  πρωινού: 9:00 π.μ. - 9:30 π.μ.

 

γ) Ώρα  μεσημεριανού: 12:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.

 

δ) Ώρα  μεσημβρινής ανάπαυσης : 13.30 μ.μ. – 15.30 μ.μ.


ε)Ώρα αναχώρησης: 13.00 μ.μ. – 16.00 μ.μ. .

Το  μεσημβρινό πρόγραμμα έχει   αποχώρηση από 13:00 έως  και  13:45

και  το απογευματινό από 15:30 έως 15:45.

Αλλαγές στο πρόγραμμα αυτό  δεν  πραγματοποιούνται στην  διάρκεια του

έτους, για  λόγους εύρυθμης λειτουργίας.

Σε      εντελώς       ξεχωριστές        περιπτώσεις          που        συντρέχουν          σοβαροί

λόγοι(εμβολιασμός κλπ)  και   μόνο  μετά   από  ενημέρωση του  Σταθμού,

είναι  δυνατή η καθυστέρηση στην  προσέλευση ή η αναχώρηση νωρίτερα

από το προβλεπόμενο ωράριο, ενός  παιδιού.

Μετά   το  τέλος   της   προσέλευσης  η   πόρτα  θα   παραμένει  κλειστή  για

λόγους ασφαλείας.

Δεν  επιτρέπεται να  φέρνουν τα  παιδιά  μαζί τους   παιχνίδια, καθώς και

άλλα  αντικείμενα τοξικά, αιχμηρά,  επικίνδυνα και  ακατάλληλα για  την

ηλικία τους  (πχ  χρήματα, κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές κλπ). II. Τα παιδιά παραλαμβάνονται από το γονέα – κηδεμόνα ή άλλο  ενήλικο

πρόσωπο      που      υποδεικνύεται        με     υπεύθυνη        δήλωση     του     γονέα   ή

κηδεμόνα.  Κάθε   αλλαγή  προσώπου  θα   πρέπει  να   γνωστοποιείται   στο

Σταθμό     άμεσα.       Σε     άγνωστα      πρόσωπα       και     σε     ανήλικους        δεν     θα

παραδίδονται παιδιά.

Κατά     την     προσέλευση        και     αναχώρηση        των     παιδιών,       οι     γονείς   ή

κηδεμόνες  παραδίδουν  τα  παιδιά  τους   στους/στις   παιδαγωγούς  ή  τα

παραλαμβάνουν από αυτούς/ές.

III. Σε όλη  τη διάρκεια της  ημερήσιας λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού

εντάσσονται ώρες  ρουτίνας (φαγητό, ατομική υγιεινή κ.λπ.), οργανωμένες

δράσεις,  παιδαγωγικά  εργαστήρια,  ελεύθερο  παιχνίδι  στον   εσωτερικό

ή/και εξωτερικό χώρο. Οι ώρες  ελεύθερου παιχνιδιού σε εξωτερικό ή/και

εσωτερικό χώρο, ανάπαυσης,  ξεκούρασης – χαλάρωσης προσδιορίζονται

βάσει της  ηλικίας των παιδιών, καθώς και  των ατομικών και  βιολογικών

αναγκών τους.

 

Άρθρο 11: Διατροφή Παιδιών

 

1.Στα  βρέφη  και   τα   νήπια  κάθε  Σταθμού  παρέχεται  η   απαραίτητη

ποιοτικά και  ποσοτικά τροφή(πρωινό και  μεσημεριανό κάθε ημέρα). Εάν

ο   Σταθμός  έχει    παρατεταμένη  (απογευματινή)   λειτουργία,λαμβάνεται

μέριμνα για  την επιπρόσθετη διατροφή των παιδιών.

2.Το   διαιτολόγιο  των  παιδιών  καθορίζεται  σύμφωνα  με   τις   σύγχρονες

παιδιατρικές απόψεις για  την  υγιεινή διατροφή των  παιδιών, μπορεί να

ποικίλλει από  εποχή  σε  εποχή και   συντάσσεται από  Επιτροπή,  στην

οποία       μετέχουν       υποχρεωτικά       ο/η        παιδίατρος       και         ο/η

Προϊστάμενος/Προϊσταμένη             κάθε                 Σταθμού.       Γνώμη     διατυπώνει

συμπληρωματικά και  διατροφολόγος, εφόσον υπηρετεί.

3.Ως      βάση      για     το    ποσοτολόγιο        τροφίμων       και     για     το    διαιτολόγιο

λαμβάνονται τα  προτεινόμενα στην  υπ' αριθ. Υ1α/Γ.Π.. 76785/12-10-

17  (ΦΕΚ  3758/τ.Β’/25-10-2017)  Απόφαση του  Υπουργού Υγείας, όπως

αυτή     κάθε      φορά     ισχύει.       Το     ποσοτολόγιο       τροφίμων      ,     μπορεί       να

τροποποιηθεί  με   μείωση  της   ποσότητας κάποιου  φαγητού  ή   αύξηση

αυτής, εφόσον διαπιστωθεί ότι το παρασκευαζόμενο φαγητό από το είδος

αυτό  δεν  εξαντλείται ή δεν  επαρκεί στα παιδιά.


4.Ιδιαίτερη  μέριμνα  λαμβάνεται  για   την   χορήγηση  στα  παιδιά νωπών

φρούτων και   λαχανικών,  νωπού κρέατος και   ψαριών, γαλακτοκομικών

προϊόντων κ.λ.π.  σε   επαρκείς  για   τις   ανάγκες  τους   ποσότητες όπως

επίσης και  η μη  χορήγηση ειδών  διατροφής που περιέχουν συντηρητικές

χρωστικές,  τεχνητά  γλυκαντικές   ουσίες,  αυξημένη  περιεκτικότητα  σε

ζάχαρη ή αλάτι.

 1. Το  πρόγραμμα του  διαιτολογίου  αναρτάται  σε  εμφανές  σημείο  του

Σταθμού ώστε να ενημερώνονται σχετικά οι γονείς.

6.Η    παρασκευή  του   φαγητού  πραγματοποιείται   στο   μαγειρείο  κάθε

Τμήματος από το ανάλογο προσωπικό.

7.Παρέχεται η  δυνατότητα να  παρασκευάζεται η  τροφή των  βρεφών και

νηπίων  σε  Σταθμό  ή   σε  Σταθμούς που  θα   λειτουργούν  ως   κεντρικά

μαγειρεία.  Εξαίρεση αποτελεί  το  γάλα  και   η  φρουτόκρεμα  τα  οποία

πρέπει να  παρασκευάζεται  εντός   του  Σταθμού.  Η  τροφή, σε  αυτή την

περίπτωση, μεταφέρεται στους  υπόλοιπους σταθμούς με ασφαλή τρόπο,

σύμφωνα με  τα οριζόμενα στην παρ.2 απόφαση του Υπουργού Υγείας.

8.Η   χορήγηση τροφής προετοιμασμένης από  τους   γονείς ή  κηδεμόνες

των φιλοξενούμενων παιδιών απαγορεύεται.

9.Οι      γονείς     ενθαρρύνονται        σε     μέρες    γιορτινές   (π.χ     γενέθλια)  με

προσφορά υγιεινών τροφών.

 

Άρθρο 12 : Γενικά Καθήκοντα Προσωπικού

Οι    Παιδικοί,       Βρεφικοί      και     Βρεφονηπιακοί        Σταθμοί       εκφράζουν       το

αποτέλεσμα μίας συλλογικής δουλειάς όλων των εργαζομένων των δομών,

που η μία  ειδικότητα δένεται άρρηκτα με  την άλλη.

Το  προσωπικό των  Παιδικών,Βρεφικών  και   Βρεφονηπιακών                   Σταθμών

είναι  υποχρεωμένο, όπως πηγάζει από τον   ΟΕΥ του Δήμου:

 1. Να συμβάλλει με όλες  τις δυνάμεις του στην εύρυθμη λειτουργία τους,

να      καλλιεργεί        και      να      αναπτύσσει         περαιτέρω       τις     γνώσεις       του

παρακολουθώντας τις  επιστημονικές  εξελίξεις και   γενικά να  εκτελεί τα

καθήκοντα που του αναθέτουν ευσυνείδητα.

 1. Να γνωρίζει  και   να  τηρεί   τις  διατάξεις και   τα  άρθρα του  παρόντος

κανονισμού.

3.Το  προσωπικό των Σταθμών, κατά  την  διάρκεια της  απασχόλησης του,

δύναται      να     αναλαμβάνει        επικουρικές        δραστηριότητες       που     να     μην

άπτονται  μεν   των  άμεσων  και   ειδικών  καθηκόντων  του   στο   Σταθμό,

κρίνεται       αναγκαίο        δε     από     την     Προϊσταμένη         του     Σταθμού        για

λειτουργικούς λόγους.

 1. Το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με  το κοινό, κυρίως γονείς και

κηδεμόνες,  οφείλει να  συμπεριφέρεται με ευγένεια, κατανόηση και   να

τους  εξυπηρετεί πρόθυμα.

5.Η  συνεργασία και  ο διάλογος είναι  απαραίτητες προϋποθέσεις για  την

ευόδωση των σκοπών του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13: Ειδικά Καθήκοντα και  Αρμοδιότητες Προσωπικού A.Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης και Προϊστάμενος/η Τμημάτων

 

Οι      αρμοδιότητες         και      τα      καθήκοντα        του/της        Προϊσταμένου/ης

Διεύθυνσης  και   Τμημάτων των  Παιδικών και   βρεφονηπιακών Σταθμών


του  Δήμου Άργους-Μυκηνών, ορίζονται στους  αντίστοιχους Οργανισμούς

Εσωτερικής Υπηρεσίας.

 

 1. Ενδεικτικά  τα   καθήκοντα  του    προσωπικού   των  Παιδικών,

Βρεφικών  και    Βρεφονηνηπιακών   Σταθμών προσδιορίζονται   ως

εξής:

 

 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ( Βρεφονηπιοκόμος)

 

1.1.O  παιδαγωγός ειδικότητας Βρεφονηπιοκόμου είναι   υπεύθυνος για

την  φροντίδα και  την  εκπαίδευση των βρεφών και  παιδιών προσχολικής

ηλικίας,τηρώντας τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 & 10.

1.2.Επιμελείται της  ασφαλούς παραμονής  των  παιδιών  καθώς και   της

εκπαίδευσής τους.

1.3.Φροντίζει  για   την   σωστή   ψυχοσωματική  υγεία  και   ψυχοκινητική

εξέλιξη   των   παιδιών  με   την   πραγματοποίηση   ειδικών  εκπαιδευτικών

προγραμμάτων  τα  οποία  προσαρμόζονται ανάλογα  με   την   ηλικία  των

παιδιών του τμήματος.

1.4.Φροντίζει  για   την   εξέλιξη   των  παιδιών  σε  όλους  τους   τομείς  της

ανάπτυξης, με  εξατομίκευση του  ημερήσιου προγράμματος, ανάλογα με

την   ηλικία  και   τις   ανάγκες  τους   και   καταγράφει κάθε στοιχείο που

μπορεί    να     βοηθήσει        στην     καλύτερη       οργάνωση      της     παιδαγωγικής

πρακτικής.

1.5.Καταρτίζει το ετήσιο  παιδαγωγικό πρόγραμμα του  τμήματος του/της,

το  υποβάλλει  στον/στην προϊστάμενο/η  του  Σταθμού  για   έγκριση και

αναρτά  το  εβδομαδιαίο  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  για   ενημέρωση   των

γονέων.

1.6.Προγραμματίζει  και   υλοποιεί ανάλογες ασκήσεις ετοιμότητας και

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

1.7.Σε συνεργασία με  τον/την Προϊστάμενο/η, οργανώνει και  υλοποιεί το

πρόγραμμα προσαρμογής των παιδιών.

1.8.Μεριμνεί και  οργανώνει την  ατομική υγιεινή των  παιδιών, με  βάση

τυχόν ιδιαίτερες ανάγκες.

1.9.Επιβλέπει  την   τακτοποίηση  των   κρεβατιών  των   παιδιών  και   των

λοιπών επίπλων καθώς και  τον  κατάλληλο αερισμό, την  υγιεινή και  την

καθαριότητα  τωναιθουσών και  επισημαίνει κάθε θέμα που αφορά στην

τήρηση της  καθαριότητας κι  ευπρεπισμού στους  χώρους που κινούνται

τα παιδιά του τμήματός του/της.

1.10.Φροντίζει μέσα  από  τη  συνεργασία  με   το  αρμόδιο  επιστημονικό

προσωπικό για  την ψυχική και  σωματική υγεία των παιδιών.

1.11. Ενημερώνει άμεσα τον παιδίατρο, τους  γονείς και  την  προϊστάμενη

αρχή για  κάθε ύποπτο περιστατικό σχετικά με  την υγεία των παιδιών.

1.12.Συνεργάζεται              με         τον/την            Προϊστάμενο/η              και         τους

γονείς/κηδεμόνες για  την ενημέρωση του  φακέλου κάθε παιδιού.

1.13.   Εισηγείται  για    τον   έγκαιρο  εφοδιασμό  των   αιθουσών   με    τα

απαιτούμενα  έπιπλα,  εποπτικά  είδη    και   υλικά  απαραίτητα  για   την

εφαρμογή του  εκπαιδευτικού προγράμματος και  είναι  υπεύθυνοι για  την

καλή κατάσταση κάθε είδους υλικού που τους  έχει  διατεθεί.

1.14..Επιβλέπει  τα  φιλοξενούμενα παιδιά  κατά   την   ικανοποίηση   των

ατομικών      τους     αναγκών       και     παρακολουθεί        τη     διατροφή      και     την


καθαριότητά  τους,  Εποπτεύει  τη   σωστή   διανομή  του   φαγητού,  που

πραγματοποιείται από τους  αρμοδίους υπαλλήλους ,επιβλέπει τα παιδιά

κατά  την  ώρα  του  φαγητού τους  ,ενθαρρύνει την  αυτοεξυπηρέτησή τους

και  τα βοηθά όπου κρίνεται απαραίτητο.

1.15.Τηρεί βιβλίο παρουσίας των παιδιών και  ενημερώνει αρμοδίως για

τυχόν  καθυστερήσεις  παιδιών  στην   προσέλευσή  τους   ή  στις   απουσίες

τους.

1.16.Ενημερώνει           την/τονπροϊστάμενη/ο         του      Σταθμού         για      κάθε

ανωμαλία στην  τήρηση του  ωραρίου των παιδιών και  καταγράφεται απο

την   προϊσταμένη  του   σταθμού  στο   βιβλίο  συμβάντων  κάθε  έκτακτο

γεγονός.

1.17.Λόγω της  άμεσης επαφής του  με  τα  παιδιά, προσφέρει σε αυτά με

υπομονή  και    στοργή  όλες    τις   δυνατότητες  για   να   αναπτύξουν  την

προσωπικότητά τους, επιδιώκοντας συνεχώς να  δημιουργήσουν σ'  αυτά

ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας,  εμπιστοσύνης  στον  εαυτό  τους

και   στις   προσωπικές  τους   δυνατότητες.  Σε  καμία  περίπτωση και   για

οποιοδήποτε λόγο  δεν  επιτρέπεται η  λεκτική, ψυχολογική και  σωματική

βία, η προσβολή της  προσωπικότητάς τους  και  η σωματική τιμωρία.

1.18.Ενημερώνει          μία(1)      φορά      τον     μήνα       τους     γονείς,       σε     ειδικές

συγκεντρώσεις που  προγραμματίζει ή  σε  ατομικές  συναντήσεις, για  τη

γενική,  σφαιρική εξέλιξη   του  παιδιού  τους,για τις  δραστηριότητες   των

παιδιών,τις  εκδηλώσεις του  σταθμού, παρέχει  συμβουλές για  τη  σωστή

φροντίδα των παιδιών τους  και  διατηρεί αρμονική σχέση με  και  με  τους

δύο  (2) γονείς.

1.19.Συμμετέχει  στις   συναντήσεις  της   παιδαγωγικής  ομάδας  και   στις

συναντήσεις προσωπικού.

1.20.Επιπλέον    σε     βρεφικό       τμήμα       προσφέρει       αγωγή,      ψυχαγωγία,

περιποίηση,  φροντίδα,  φαγητό  στα  βρέφη  σύμφωνα  με   τις  αρχές της

σύγχρονης παιδαγωγικής.

1.21.Επιμελούνται με τη βοηθό του  καθημερινού ιματισμού που αφορά

τα βρέφη .

1.22.Φροντίζουν  με  την  βοηθό για  την  ικανοποίηση των  ατομικών και

σωματικών αναγκών  των  βρεφών και   επιλαμβάνεται για  την  ανάπαυσή

τους.

1.23.Συμπεριφέρεται           στα     βρέφη      με     αγάπη    και     υπομονή    και     τα

απασχολεί με  παιχνίδια μιλώντας τους  σιγά, ήρεμα και  καθαρά .

1.24.Επιβλέπει και   κατευθύνει τη  βοηθό της  στα  καθήκοντα που  της

αναθέτει.

1.25.Προτείνει και  οργανώνει εκδηλώσεις σχετικές με  τα παιδιά.

1.26.Συμμετέχει  στην   επιτροπή  επιλογής  παιδιών  όπως  ορίζεται στον

εκάστοτε Κανονισμό Λειτουργίας.

1.27.Είναι υπεύθυνος/η  για   την  υποβολή  και   έγκαιρη  ανανέωση  των

πιστοποιητικών υγείας του/της  τα  οποία απαιτούνται από την  κείμενη

νομοθεσία.

 

2.ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

2.1.Συνεπικουρεί  τον/την  παιδαγωγό  σε   όλα   τα   καθήκοντά  του/της

σύμφωνα με  τις οδηγίες που παίρνει από αυτόν/αυτήν.


2.2.Είναι  συνυπεύθυνη  για   την  ολοκλήρωση  του  παιδαγωγικού  έργου

μαζί  με  την παιδαγωγό.

2.3.Στην        περίπτωση        απουσίας         του/της        παιδαγωγού,          αντικαθιστά

αυτόν/αυτήν,     με       τις       οδηγίες         και       την       υποστήριξη          του/της

Προϊσταμένου/ης του Παιδικού Σταθμού.

2.4.Βοηθάει τα νήπια για  την  ικανοποίηση των ατομικών και  σωματικών

τους    αναγκών  και       επιμελείται  για    τη         σωματική  τους       καθαριότητα (πλύσιμο  χεριών,  άλλαγμα,  σκούπισμα  κ.λ.π.)  με   την   συνδρομή  του

βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας.

2.5.Βοηθά       στη     διανομή        φαγητού      που      πραγματοποιείται           από      το

βοηθητικό  προσωπικό  και   παρίσταται  στην   τραπεζαρία  βοηθώντας  τα

νήπια την ώρα  του φαγητού τους.

2.6.Είναι υπεύθυνος/η  για   την   υποβολή  και   έγκαιρη   ανανέωση  των

πιστοποιητικών υγείας του/της  τα  οποία απαιτούνται από την  κείμενη

νομοθεσία.

2.7.Εκτελεί  κάθε  άλλη  εργασία  σε   περίπτωση έκτακτης ανάγκης  με

υπόδειξη του/της προϊσταμένου/ης.

 

3.ΜΑΓΕΙΡΑΣ Ή ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ

3.1.Είναι υπεύθυνος/η για  το  μαγειρείο και   για  την  επιμελημένη και

έγκαιρη παρασκευή του  φαγητού των βρεφών και  νηπίων,σύμφωνα με  το

διαιτολόγιο και  την ημερήσια δύναμη των παιδιών.

3.2.Παραλαμβάνει            καθημερινά          από       τον/την        Προϊστάμενο/η           του

σταθμού την αναγκαία ποσότητα υλικών για  την παρασκευή του  φαγητού

με  βάση το διαιτολόγιο και  υπογράφει το σχετικό δελτίο.

3.3.Φροντίζει        για     την     έγκαιρη        τακτοποίηση        των     προμηθευομένων

τροφίμων      στο     χώρο     της     αποθήκης        τροφίμων,       μεριμνά        για      την

καθαριότητα        του     χώρου      αυτού      και     κρατά     το    δεύτερο     κλειδί      της

αποθήκης.

3.4.Είναι υπεύθυνος/η  για   την   εφαρμογή  και   τήρηση  των   βασικών

κανόνων ατομικής  υγιεινής  και   όλων  των  όρων   υγιεινής στην   κουζίνα

,προτείνοντας        κάθε       σχετικό      μέτρο      και     υιοθετώντας        τις     σχετικές

εγκυκλίους.

3.5.Χειρίζεται       τον     εξοπλισμό       της     κουζίνας       και     ελέγχει       τη     σωστή

λειτουργία του.

3.6.Φροντίζει για  την  καθαριότητα, την  τακτοποίηση των συσκευών,  των

σκευών,  των  ειδών   εστίασης  και   του   χώρου  του   μαγειρείου  και   είναι

υπεύθυνος/η για  κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή.

3.7.Φροντίζει για  την  απολύμανση του  εξοπλισμού καθώς και  του  χώρου

του   μαγειρείου  ,  κατά  τακτά  χρονικά  διαστήματα,  σύμφωνα  με   τα

προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής.

3.8.Μοιράζει  στα   παιδιά  το   φαγητό  και   τα   συμπληρώματά   του,  σε

μερίδες, και  είναι  υπεύθυνοι για  κάθε παράλειψη.

3.9.Ενημερώνει έγκαιρα την/τον Προϊστάμενη/ο  για  τα αναγκαία σκεύη

ή  την  ανάγκη επισκευής τους  και  προτείνει τη  λήψη κάθε μέτρου που

θεωρείται απαραίτητο για  την καλή λειτουργία του μαγειρείο.

3.10.Συμμετέχει          και     υποστηρίζει      παιδαγωγικές        δραστηριότητες       που

υλοποιούνται στον παιδικό σταθμό, σχετικές με  τον ρόλο  του.


3.11.Σε περίπτωση απουσίας βοηθού μαγείρου συμμετέχει στη  διανομή

του φαγητού.

3.12.Σε       κάθε      περίπτωση       απουσίας,αντικαθιστάται           από      τον     βοηθό

Μαγείρου - ή  τραπεζοκόμο. 3.13.Αναλαμβάνει  οτιδήποτε άλλο   σχετικό

με  την κουζίνα και  το χώρο  φαγητού των παιδιών που του ανατίθεται από

τον Προϊστάμενο του Σταθμού.

3.14.Καθ’  όλη  τη  διάρκεια της  εργασίας του  φέρει ενδυμασία (ρόμπα,

σκούφο εργασίας και  γάντια) σύμφωνα με  την κείμενη νομοθεσία.

3.15.Είναι υπεύθυνος/η  για   την  υποβολή  και   έγκαιρη  ανανέωση  των

πιστοποιητικών υγείας του/της  τα  οποία απαιτούνται από την  κείμενη

νομοθεσία.

 

4.Ο/Η       ΒΟΗΘΟΣ        ΜΑΓΕΙΡΟΥ-ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑΣ               Ή               Ο/Η

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ

4.1Επιμελείται της  έγκαιρης προετοιμασίας των γευμάτων.

4.2.Βοηθά       τον     μάγειρα       ή    την     μαγείρισσα        στην     προετοιμασία        του

φαγητού και  την  καθαριότητα του  μαγειρείου και  των  σκευών και  είναι

συνυπεύθυνος/η   για   την   καλή  κατάσταση και   για   κάθε  απώλεια ή

αδικαιολόγητη καταστροφή των ειδών  εστίασης.

4.3.Προετοιμάζει το  χώρο   φαγητού των  παιδιών με  όλα  τα  απαραίτητα

και   παρίσταται  καθ’   όλη   τη  διάρκεια  του   φαγητού,  σύμφωνα  με   τις

οδηγίες του/της Προϊστάμενου/ης και  των παιδαγωγών. Δεν παρεμβαίνει

σε θέματα αγωγής και  απόκτησης συνηθειών διατροφής των παιδιών. Τα

παραπάνω αποτελούν μέρος του  παιδαγωγικού έργου το οποίο ασκείται

αποκλειστικά από τους/τις παιδαγωγούς.

4.4.Φροντίζει  για  τη  διανομή του  φαγητού, τη  συγκέντρωση  των  ειδών

εστίασης  μετά   το  τέλος   του   και   την   καθαριότητα  των  τραπεζιών,  των

καθισμάτων και  κάθε είδους εξοπλισμού που χρησιμοποιείται πριν και

μετά  το γεύμα.

4.5.Φροντίζει για  τη σωστή  διανομή του  φαγητού , παρευρίσκεται δε  στο

χώρο  της  τραπεζαρίας καθ’ όλη  τη διάρκεια του φαγητού των παιδιών.

4.6. Φροντίζει για  τη  συγκέντρωση των ειδών  εστίασης μετά  το τέλος  των

γευμάτων  την   καθαριότητα  των  τραπεζιών,  των  καθισμάτων  και   κάθε

είδους εξοπλισμού που χρησιμοποιείται.

4.7.  Επιμελείται  τον   καθαρισμό  των   χώρων    της    κουζίνας  και    της

τραπεζαρίας

4.8. Όταν  υπηρετεί σε  παιδικό σταθμό και  δεν  υπάρχει μάγειρας, είναι

υπεύθυνος/η για  την  επιμελημένη και  έγκαιρη παρασκευή του  φαγητού

, σύμφωνα με  το διαιτολόγιο, την ημερήσια δύναμη των παιδιών.

4.9.Είναι υπεύθυνος/η  για   την   εφαρμογή  και   τήρηση  των   κανόνων

ατομικής υγιεινής και  όλων  των όρων  υγιεινής στην  κουζίνα και  το χώρο

φαγητού των παιδιών, υιοθετώντας τις σχετικές εγκυκλίους.

4.10.Υποστηρίζει παιδαγωγικές  δραστηριότητες που  υλοποιούνται  στον

Παιδικό Σταθμό, σχετικές με  το ρόλο  του/της.

4.11.Αναλαμβάνει  οτιδήποτε άλλο  σχετικό με  την  κουζίνα και  το  χώρο

φαγητού των παιδιών που του/της ανατίθεται από τον/την προϊσταμένη.

4.12.Σε περίπτωση απουσίας μαγείρου αναλαμβάνει όλα  τα  καθήκοντα

του μάγειρα.


4.13.Φοράει καθ όλη  τη διάρκεια της  παρουσίας του  στον Σταθμό ειδική

ενδυμασία όπως  προβλέπεται από τη νομοθεσία.

4.14.Είναι υπεύθυνος/η  για   την  υποβολή  και   έγκαιρη  ανανέωση  των

πιστοποιητικών υγείας του/της  τα  οποία απαιτούνται από την  κείμενη

νομοθεσία.

 

5.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5.1.Το        προσωπικό          καθαριότητας          επιλαμβάνεται           των       εργασιών

καθαρισμού των  εσωτερικών και  εξωτερικών χώρων   του  Σταθμού ,εκτός

εκείνων του  μαγειρείου και  της  αποθήκης τροφίμων, και  είναι  υπεύθυνο

για  την  ευπρεπή  εμφάνιση του  Σταθμού. τόσο  καθημερινά όσο  και   σε

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (απώλεια κοπράνων, εμετού κ.λ.π)

5.2.Παραλαμβάνει  την   αναγκαία ποσότητα υλικών καθαριότητας και

ατομικής υγιεινής από τον/την Προϊστάμενο/η και   είναι   υπεύθυνος/η

για  την  ορθή και   ορθολογική τους   διαχείριση. 5.3.Τηρεί τους   κανόνες

ασφαλείας για  την πρόληψη ατυχημάτων..

5.4.Έχει την  ευθύνη για  την  καθαριότητα των αντικειμένων του  σταθμού,

τον κατάλληλο αερισμό και  φωτισμό αυτού .

5.5.Φροντίζει σε  τακτά χρονικά  διαστήματα για  τη  γενική καθαριότητα

των  χώρων,  του   εξοπλισμού (έπιπλα,  χώροι  αποθήκευσης,  παιχνίδια,

κουρτίνες,       καλύμματα         κλπ.),       σύμφωνα       με      τις     οδηγίες       της/του

Προϊστάμενης/ου.

5.6.Είναι υπεύθυνος/η  για   την   εφαρμογή  και   τήρηση  των   κανόνων

ατομικής  υγιεινής  και    όλων   των   όρων    υγιεινής  στους    χώρους   του

Παιδικού Σταθμού, προτείνοντας κάθε σχετικό μέτρο και  υιοθετώντας τις

σχετικές εγκυκλίους.

5.7.Επιμελείται          για      την     καθαριότητα         και      την     τακτοποίηση        των

κλινοσκεπασμάτων του Σταθμού.

5.8.Αναλαμβάνει   οτιδήποτε  άλλο    σχετικό  με    την   καθαριότητα που

του/της ανατίθεται από τον/την Προϊστάμενο/η του Παιδικού Σταθμού.

5.9.Βοηθά στο  πλύσιμο των  νηπίων σε  συνεργασία  με  το  παιδαγωγικό

προσωπικό.

5.10.Αναπληρώνει το μάγειρα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του,

εφ'   όσον   δεν   υπάρχει  βοηθός μαγείρου και   οφείλει  να  φορά  τα  είδη

ατομικής προστασίας (ρόμπα, σκούφο εργασίας και  γάντια κ.λ.π.)

5.11.Σε  περίπτωση  που  υπηρετούν  δύο    ή   περισσότεροι  υπάλληλοι

βοηθητικών εργασιών βοηθά στην  προετοιμασία του  φαγητού των νηπίων

με  υπόδειξη του/της προϊστάμενος/ης.

5.12.Είναι υπεύθυνος/η  για   την  υποβολή  και   έγκαιρη  ανανέωση  των

πιστοποιητικών υγείας του/της  τα  οποία απαιτούνται από την  κείμενη

νομοθεσία.

5.13.Φέρει καθ΄ όλη  την διάρκεια της  παρουσίας του στον Σταθμό ειδική

ενδυμασία που καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία

 

6.Ο/Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ  (εφόσον   υπηρετεί ή  συμβάλλεται σύμφωνα με  τις

οικείες διατάξεις)


6.1.Εξετάζει ανά  15  ημέρες όλα  τα παιδιά των Σταθμών, υποδεικνύει την

ενδεδειγμένη αγωγή ενημερώνοντας τον προϊστάμενο και  τους  γονείς και

παρακολουθεί τη διανοητική και  σωματική τους  ανάπτυξη.

6.2.Σε       συνεργασία       με     τους     γονείς       ελέγχει       για     την     τήρηση       των

υποχρεώσεων  των  εμβολιασμών τους   και   εξετάζει   έκτακτα περιστατικά

μετά  από υπόδειξη των γονέων  ή των παιδαγωγών.

6.3. Τηρεί  τις  καρτέλες παρακολούθησης της  υγείας των παιδιών υπό το

πρίσμα του ιατρικού απορρήτου και  για  σοβαρά ζητήματα υγείας έρχεται

σε  επικοινωνία πρώτα με  τους   γονείς και   ενημερώνει την  /τον τον/την

προϊστάμενη/ο και  τη Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών.

6.4.Παρακολουθεί συνεργαζόμενος/η με  την/τον Κοινωνική/ό Λειτουργό

την/τον  Ψυχολόγο και   τις  παιδαγωγούς  την  ψυχοσωματική υγεία και

ανάπτυξη των παιδιών.

6.5.Εισηγείται για  τη  δυνατότητα επιστροφής στον  Σταθμό παιδιού που

απουσίασε από σοβαρή ασθένεια με  βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που

προσκομίζεται από τους  γονείς και  την προσωπική του εξέταση.

6.6.Υποδεικνύει τα  μέτρα που πρέπει να  ληφθούν για  την  υγιεινή  των

παιδιών και  για  την υγειονομική κατάσταση των Σταθμών.

6.7..Διατηρεί  σε  κάθε  Σταθμό φαρμακείο  με   τα  κατά   την   κρίση  του

απαραίτητα φάρμακα και  ελέγχει κατά  διαστήματα την  καλή κατάσταση

του  φαρμακείου και  είναι  υπεύθυνος/η  γι΄  αυτήν. 6.9.Για οποιοδήποτε

έκτακτο περιστατικό οφείλει να  σπεύδει για  την  παροχή των  υπηρεσιών

του.

6.8.Υποδεικνύει  τα  κατάλληλα μέτρα για   την  προφύλαξη  των  παιδιών

από λοιμώδη νοσήματα και  επιδημίες ,για  πρόληψη και  περιστολή και

παρακολουθεί την ακριβή εκτέλεση τους.

6.9.Σε συνεργασία με  τον/την προϊστάμενο/η του  Τμήματος και  εφόσον

δεν  υπηρετεί διατροφολόγος, καταρτίζει και  υπογράφει διαιτολόγιο κοινό

για  όλους τους  παιδικούς σταθμούς.

6.10.Αναπτύσσει         δραστηριότητες       αγωγής       υγείας      για     τα     παιδιά      σε

συνεργασία με  το προσωπικό και  τους  γονείς. Προς  τούτο  μπορεί καλεί

τους   γονείς  σε  συγκεντρώσεις  για   ενημέρωση               τρείς   φορές  μέσα  στη

σχολική χρονιά ή και  συχνότερα, εάν  αυτό  κριθεί απαραίτητο.

6.11.Είναι υπεύθυνος/η  για   την  υποβολή  και   έγκαιρη  ανανέωση  των

πιστοποιητικών υγείας του/της  τα  οποία απαιτούνται από την  κείμενη

νομοθεσία.

 

Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ  ΘΕΣΕΩΝ

Στους    Παιδικούς       Σταθμούς       δύναται       να     εργάζονται:       α)    Κοινωνικός

Λειτουργός β) Ψυχολόγος γ) Θεατρολόγος, δ) Μουσικός ε) Γυμναστής  στ)

Διατροφολόγος ζ) Νοσηλευτής η)Οδηγός και  όποια άλλη θέση  απαιτηθεί

που    δεν     σχετίζεται       με     τα     συνήθη       καθήκοντα        του     υπηρετούντος

προσωπικού.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ   ΑΣΚΗΣΗ:  Στους  σταθμούς  δύναται  να   υλοποιήσουν  την

πρακτική       τους     άσκηση       φοιτητές       ΑΕΙ,     σπουδαστές        ΤΕΙ     και     ΙΕΚ

βρεφονηπιοκόμων ύστερα από τη λήψη σχετικών αποφάσεων.

 

Ο/Η  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ   (εφόσον   υπηρετεί  ή   συμβάλλεται

σύμφωνα με  τις οικείες διατάξεις)


1)Συμβάλλει στην  πρόληψη ή  αντιμετώπιση προβλημάτων  των  παιδιών

κάθε Σταθμού και  των οικογενειών τους  εφόσον αυτό  ζητηθεί ή  είναι  εκ

των πραγμάτων αναγκαίο.

2)Πραγματοποιεί  τις  κοινωνικές  έρευνες  στα  σπίτια των  παιδιών,  όταν

χρειάζεται και  όταν  ζητηθεί, για  να  εξακριβώσει την  οικογενειακή τους

κατάσταση  και    τους    όρους  διαβίωσης           τους,  σε   συνεργασία   με    το

παιδαγωγικό προσωπικό με  το  οποίο βρίσκεται σε  συνεχή επαφή               και

υποβάλλει σχετική έκθεση στον προϊστάμενο.

3)Συνεργάζεται       τακτικά       με     τον     προϊστάμενο,         με     το     παιδαγωγικό

προσωπικό, τον  ψυχολόγο και  τον            παιδίατρο για  την  παρακολούθηση

της  υγείας των παιδιών.

4)Προγραμματίζει  να   βρίσκεται  στο  σταθμό  τις  ημέρες  και   ώρες   που

βρίσκεται ο παιδίατρος και  ο ψυχολόγος.

 

Ο/Η  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

(εφόσον  υπηρετεί ή συμβάλλεται σύμφωνα με  τις οικείες διατάξεις)

α)Παρέχει        συμβουλευτικές           υπηρεσίες          σε       θέματα         ψυχολογικής

υποστήριξης        παιδιών        και      γονέων      συνεργαζόμενος          στενά      με     τον

Παιδίατρο, τον/την Κοινωνική Λειτουργό και  το παιδαγωγικό προσωπικό.

β)Επισκέπτεται τις  τάξεις  των σταθμών, με  στόχο  τον  εντοπισμό πιθανών

δυσκολιών      που      αντιμετωπίζουν        τα     παιδιά    και     φροντίζει       για     την

ενημέρωση των παιδαγωγών καθώς και  των γονέων  τους.

γ)Συζητάει  με   τους   παιδαγωγούς  τα  προβλήματα που  παρουσιάζονται

κατά   καιρούς στην  άσκηση των  καθηκόντων τους   με  τα  παιδιά και   να

καθορίζουν από κοινού τρόπους αντιμετώπισης.

δ)Βοηθάει       και     συμβουλεύει         το     παιδαγωγικό         προσωπικό,        για     την

καλύτερη απόδοση της  δουλειάς τους, με διαλέξεις, συζητήσεις  και  με

ιδιαίτερες συναντήσεις.

ε)Ευαισθητοποιεί και  συμβουλεύει τους  γονείς ή κηδεμόνες του  σταθμού

σε θέματα αγωγής και  ψυχολογίας του παιδιού.

στ)   Παρέχει      συμβουλευτικές        υπηρεσίες        προς      τους     γονείς      που      το

επιθυμούν σε  ατομική  βάση για   θέματα που  αφορούν την  εξελικτική

πορεία των παιδιών τους.

ζ)Πραγματοποιεί ενημερωτικές  συναντήσεις με  θεματικές  ενότητες που

αφορούν  κυρίως  την  βιοσωματική  και   ψυχοσυναισθηματική  ανάπτυξη

των παιδιών, τόσο με  το προσωπικό όσο και  με  τους  γονείς.

η)Προτείνει          τρόπους           βελτίωσης          της         αποδοτικότητας      και

αποτελεσματικότητας της  λειτουργίας και  της  οργάνωσης της  υπηρεσίας

 

Ο/Η ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ  (εφόσον  υπηρετεί ή  συμβάλλεται σύμφωνα με  τις

οικείες διατάξεις )

1.Ο/Η  Θεατρολόγος -Εμψυχωτής  είναι   υπεύθυνος  για   την   εκπόνηση

θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων/δράσεων  τα οποία απευθύνονται σε

παιδιά πρώτης παιδικής και  προσχολικής ηλικίας.

2.Συντονίζει και  υλοποιεί θεατρικές δράσεις.

3.Εμψυχώνει ,καθοδηγεί και  ενθαρρύνει τα  μέλη της  ομάδας του  στην

έκφραση  και   στη   δημιουργικότητα  μέσω   τεχνικών  του   θεάτρου και

βιωματικών εργαστηρίων.


4.Οργανώνει         τον      χώρο      με      τα      ανάλογα    εποπτικά     υλικά     και

χρησιμοποιώντας τις ενδεδειγμένες θεατρικές τεχνικές μυεί τα παιδιά στο

θεατρικό  παιχνίδι,   .τους  αυτοσχεδιασμούς,  στη   δραματοποίηση  της

παντομίμας , του θεάτρου σκιών  κ.τ.λ.

5.Συνεργάζεται στην  προετοιμασία των θεατρικών παραστάσεων.

6.Οργανώνει σε συνεργασία με  το παιδαγωγικό προσωπικό του  τμήματος

βιωματικά  εργαστήρια  όπως  λ.χ               εργαστήρι  κατασκευής  κούκλας  /

μαριονέτας /μάσκας  κ.τ.λ .

7.Καλλιεργεί μέσα από το  παιχνίδι και  την  διάδραση την  γνωριμία και

προοδευτικά  την   αγάπη  των   παιδιών  για   την   θεατρική  δράση  και

έκφραση.

8.Συνεργάζεται             με           τους           γονείς                      μέσω           θεατρικών

παρεμβάσεων/δράσεων,όπου και  όταν  απαιτείται.

 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ  (εφόσον   υπηρετεί ή  συμβάλλεται  σύμφωνα  με   τις  οικείες

διατάξεις )

α)Ο  υπάλληλοι της  ειδικότητας του  Μουσικού έχουν στόχο  να  εισάγουν

το  παιδί  στην   μουσική  προπαιδεία,  να   αναπτύξουν  το  μουσικό  του

αισθητήριο και   την  δημιουργικότητά  του, στα  πλαίσια της  γενικότερης

ανάπτυξης της  προσωπικότητάς του, καθώς και  να  κάνουν τα  παιδιά να

γευτούν τη χαρά της  μουσικής έκφρασης.

β)Συντάσσουν και  εφαρμόζουν το ετήσιο  πρόγραμμα μουσικής.

γ)Συνεργάζονται άμεσα με  το  παιδαγωγικό προσωπικό και  συνδράμουν

με  την  εμπειρία και  τις  γνώσεις του  στην  διοργάνωση εκδηλώσεων όπου

και  όταν  απαιτείται.

δ) Παρέχουν πληροφορίες στους  ενδιαφερόμενους γονείς

 

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ(εφόσον  υπηρετεί ή  συμβάλλεται  σύμφωνα με  τις  οικείες

διατάξεις )

1.Φροντίζουν ώστε  να  αποκτήσουν τα  παιδιά αντίληψη του  σώματός του

και  να αναπτύξουν τις φυσιολογικές λειτουργίες του  οργανισμού του, και

συμβάλλουν στην  απόκτηση συντονισμού και  αυτοέλεγχου των κινήσεών

τους.

2.Συντάσσουν το ετήσιο  πρόγραμμα που εφαρμόζουν.

3.Μέσα από το καθημερινό τους  πρόγραμμα στους  σταθμούς όπου έχει

οριστεί, βοηθούν τα  παιδιά στην  ανάπτυξη  δεξιοτήτων, στην  ψυχική και

συναισθηματική  υγεία  τους,  στην   καλλιέργεια  της   αυτοπεποίθησης,

αυτογνωσίας, ομαδικότητας, αυτοεκτίμησης.

4.Παρέχουν πληροφορίες στους  ενδιαφερόμενους γονείς .

5.Συνεργάζονται άμεσα με  το  παιδαγωγικό προσωπικό και  συνδράμουν

με  την  εμπειρία και  τις  γνώσεις τους  στην  διοργάνωση εκδηλώσεων όπου

και  όταν  απαιτείται.

 

Ο/Η  ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ(εφόσον υπηρετεί ή  συμβάλλεται σύμφωνα με

τις οικείες διατάξεις )

α)Παρέχει συμβουλευτικές  υπηρεσίες  στο  σχεδιασμό, προγραμματισμό

και  στην  εκτέλεση του  προγράμματος διατροφής των βρεφών και  νηπίων

του   Σταθμού.  Επίσης,  βοηθά  και    συμβουλεύει  το   προσωπικό που


εμπλέκεται  καθοιονδήποτε  τρόπο στην  προπαρασκευή, παραλαβή και

διακίνηση τροφίμων σε θέματα διατροφής και  διατροφολογίας.

β)Παρακολουθεί  την   διατροφή  των  παιδιών  και   συνεργάζεται  με   τους

γονείς για  θέματα σχετικά με  τη διατροφή.

γ)Συμμετέχει  σε   εκπαιδευτικά  προγράμματα/   διαλέξεις  που  τυχόν

οργανώνει        ο      Σταθμός        για      τα      θέματα        σωστής      διατροφής         και

καταπολέμησης         θεμάτων      δυσθρεψίας        (παχυσαρκίας         ή     ανεπαρκούς

ποσοτικά ή ποιοτικά διατροφής).

δ)Τέλος, συνεργάζεται με  τον/την προϊστάμενο/η,τον/τηνΠαιδίατρο  του

Σταθμού και  το παιδαγωγικό προσωπικό.

 

Ο/Η  ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ (εφόσον   υπηρετεί ή  συμβάλλεται

με  το Σταθμό,  σύμφωνα με  τις οικείες διατάξεις)

1.Επιλαμβάνεται σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, όπου απαιτείται,

παροχή πρώτων βοηθειών, και  σε περιπτώσεις παιδιών που πάσχουν από

διαβήτη, αλλεργίες, επιληψία  ή  άλλες παθήσεις, με  παράλληλη άμεση

ενημέρωση του γονέα.

2.Φροντίζει για  την  πιθανή μεταφορά του  παιδιού στο  νοσοκομείο,  όταν

αυτό  κρίνεται αναγκαίο.

3.Τέλος,      συνεργάζεται       με     τον/την     Παιδίατρο       του     Σταθμού       και     το

παιδαγωγικό προσωπικό.

 

Ο/Η ΟΔΗΓΟΣ  (εφόσον  υπηρετεί ή συμβάλλεται σύμφωνα με  τις  οικείες

διατάξεις)

α)Είναι  υπεύθυνος   για    την   καλή   συντήρηση  και    καθαριότητα   του

αυτοκινήτου του Σταθμού.

β)Είναι υπεύθυνος για  την  παρακολούθηση και  έγκαιρη ενημέρωση της

αρμόδιας  υπηρεσίας  του   Δήμου  για   την   ανανέωση  των  απαιτούμενων

εγγράφων και  πιστοποιητικών που αφορούν στη  νόμιμη κυκλοφορία του

οχήματος.

γ)Οφείλει  να   εφοδιάζεται πριν  από  την   κίνηση  του   αυτοκινήτου με

νόμιμη  «διαταγή πορείας»  και  να  τηρεί  «δελτίο  κίνησης»  νομότυπα κατά

τη διάρκεια της  διαδρομής.

δ)Οφείλει να  φροντίζει για  τη  νόμιμη στάθμευση και  διανυκτέρευση του

αυτοκινήτου.

ε)Οφείλει  να   μην  εκτελεί  εντολές  για   κίνηση  του   αυτοκινήτου που

δίδονται από αναρμόδια πρόσωπα.

στ)Επιλαμβάνεται          για     την     ασφαλή       μεταφορά        των     φιλοξενουμένων

παιδιών  προς  και         από  τον   Σταθμό  ,σε   περίπτωση  που            διαθέτουν

μεταφορικό μέσο  και  θα  μεταφέρονται βρέφη ή νήπια στους  Σταθμούς.

ζ)Οφείλει να τηρεί  σχολαστικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και  τους

όρους ασφαλούς μεταφοράς παιδιών.

η)Εκτελεί εξωτερικές εργασίες στο μεσοδιάστημα των μεταφορών.

 

Άρθρο 14: Τηρούμενα Βιβλία

Σε κάθε σταθμό τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία (σε έντυπη ή ηλεκτρονική

μορφή):

α. Μητρώο  βρεφών και  νηπίων, ανάλογα με το είδος του σταθμού.

β. Φάκελος υγείας  βρεφών και  νηπίων.


γ. Βιβλίο παρουσίας των βρεφών και  νηπίων.

δ. Βιβλίο συμβάντων.

ε. Ημερήσιο παρουσιολόγιο προσωπικού.

 

 

Άρθρο 15: Ειδικοί Κανόνες για το  Προσωπικό

 

Το      ωράριο       εργασίας        του      προσωπικού         των      Σταθμών        είναι      το

προβλεπόμενο στις αντίστοιχες εκάστοτε διατάξεις του νόμου και  οι   ώρες

προσέλευσης και   αποχώρησης, είναι   ανάλογες με  το  ωράριο εργασίας

και  τις ώρες  λειτουργίας αυτών.

Το ωράριο του  προσωπικού καθορίζεται από τον/την προϊστάμενο/νη  σε

συνεργασία με  την  διεύθυνση με  βάρδιες ώστε  να  καλύπτεται το ωράριο

λειτουργίας  του   Σταθμού  και   να  εξασφαλίζεται  η  εύρυθμη  λειτουργία

του.

 

Απαγορεύεται η απομάκρυνση του  προσωπικού από τον Παιδικό Σταθμό

κατά     τις     εργάσιμες        ώρες.     Εφόσον      συντρέχουν        ιδιαίτερα        σοβαροί

προσωπικοί ή  υπηρεσιακοί  λόγοι, επιτρέπεται  ολιγόωρη απομάκρυνση

του υπαλλήλου, μετά  από ειδική άδεια του/της Προϊστάμενου/ης.

 

Όλο  το προσωπικό υποχρεούται στην  εφαρμογή και  τήρηση των βασικών

κανόνων ατομικής  υγιεινής  και   όλων  των  όρων  υγιεινής στο  χώρο   του

Σταθμού σύμφωνα με  τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Όλο  το  προσωπικό των  Παιδικών Σταθμών υποχρεούται  σε  προληπτικό

ιατρικό έλεγχο όπως καθορίζεται από  τις  διατάξεις  του  άρθρου 3  της

αριθμ.  Υ1α/76785/12.10.2017   απόφασης του   Υπουργού  Υγείας   (Β’

3758), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

 

Το     προσωπικό       δικαιούται       διατροφής       από       το     ίδιο     φαγητό       που

παρασκευάζεται  για   τα   φιλοξενούμενα παιδιά.  Η  διατροφή  αυτή  δεν

θεωρείται       έμμεση        μισθολογική          παροχή        του      προσωπικού,          αλλά

αποβλέπει στην  εξυπηρέτηση της  ομαλής λειτουργίας του  Σταθμού. Κατά

συνέπεια δεν  επιτρέπεται η χορήγηση στο προσωπικό φαγητού σε χρήμα

ή σε είδος ή  η χωριστή παρασκευή φαγητού για  το προσωπικό.

 

Ο  ιματισμός  και   τα  είδη   ατομικής  προστασίας  του   προσωπικού   των

Σταθμών, που χρησιμοποιούνται κατά  την  άσκηση των καθηκόντων του

και  προβλέπονται από την  κείμενη νομοθεσία, παρέχονται από το Δήμο.

Ο παραπάνω εξοπλισμός παραμένει στον χώρο  των Σταθμών και  η χρήση

του είναι  υποχρεωτική, σύμφωνα με  τις υγειονομικές διατάξεις.

 

Άρθρο 16: Κανονική Άδεια Προσωπικού

1.Το  προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά στους   Σταθμούς , κατά

τις   ημέρες  μη   λειτουργίας  αυτών    βάσει  του   άρθρου                επτά  (7)   του

παρόντος, έχει  διακοπές εργασίας.

 

2.Το   εν   λόγω   προσωπικό  μπορεί,  εφόσον συντρέχουν  σοβαροί  λόγοι

ανάγκης,  να   λαμβάνει  κανονική  άδεια  με   αποδοχές  έως   δέκα  (10)

εργάσιμες ημέρες  κατ’  έτος,  σύμφωνα  με   τις  ισχύουσες  διατάξεις  του

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και  Κοινοτικών Υπαλλήλων.


 

Άρθρο 17: Τελικές Διατάξεις - Έναρξη Ισχύος

1.Κάθε θέμα που  αναφέρεται στη  λειτουργία των  Παιδικών,  Βρεφικών

και   Βρεφονηπιακών   Σταθμών  και   δεν   περιλαμβάνεται  στον   παρόντα

Κανονισμό, ρυθμίζεται με  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2.Η  ισχύς της  παρούσας απόφασης άρχεται από την δημοσίευσή της.

3.Η  απόφαση αυτή θα  δημοσιευθεί στον  πίνακα ανακοινώσεων και  στην

ιστοσελίδα  του   Δήμου,  ενώ   περίληψη  αυτής  θα   δημοσιευθεί  σε  μια

ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Αργολίδας.

 1. Η απόφαση αυτή θα  σταλεί  για  έλεγχο νομιμότητας σύμφωνα με  τις

διατάξεις του άρθρου 225 παρ. 1α΄  του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ.  αριθ. 20/2019.