ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021-ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ

Α.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021-ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ

Σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών απόφαση ΦΕΚ 4249 Β΄/ 05-12-2017, άρθρο 3  & την αρ. 20/2019(ΑΔΑ:ΩΑΑΖΩΨΔ-346) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, & σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις της παρούσας εισήγησης, δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς

 • Έχουν όλα τα παιδιά, που είναι πλήρως εμβολιασμένα, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.
 • Τα παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση γιατρού κατάλληλης ειδικότητας Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ή αρμόδιας Δημόσιας Υπηρεσίας, ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού.Απαραίτητη προϋπόθεση ο σταθμός να έχει πληρότητα σε προσωπικό και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ιδιαίτερων προβλημάτων στη λειτουργία του σταθμού. Σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας ορισμού ή πρόσληψης κατάλληλου προσωπικού κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή παράλληλης στήριξης από την οικογένεια.
 • Τα εγγραφόμενα στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου, στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ

 • Τα νήπια να έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια στις 31-8-2020 δηλ. να έχουν γεννηθεί από 1-1-2017 έως και 28-2-2018 .

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης που το νήπιο δεν έχει συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια, η

αίτηση δεν θα εξετάζεται.

 • Τα βρέφη να έχουν συμπληρώσει στις 31-8-2020 τους 18 μήνες δηλ. να έχουν γεννηθεί από 1-3-2018 έως και 1-3-2019.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ

(Θα λειτουργήσει με 1 τμήμα 25 νηπίων, ηλικίας από 3,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

Δανοπούλου 9-Άργος ,Τ.Κ.21232

 

ΤΗΛ:2751067756

FAX:2751069554

Email:a.paidikos.agr@gmail.com

2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ

(Θα λειτουργήσει με 3 τμήματα νηπίων 25 νηπίων έκαστο,    ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

Ιακώβου Μάνου 23-Άργος, Τ.Κ.21232

ΤΗΛ: 2751029470

Email: m.alexopoulou@argos.gr

5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ

(Θα λειτουργήσει με 1 τμήμα  12 βρεφών  και 2 τμήματα νηπίων 20 νηπίων έκαστο, από 18 μηνών  έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

Περούκα 23- (Ο.Τ.40) -Άργος Τ.Κ.21231

 

ΤΗΛ:2751024991

FAX:2751024991

Email:brefo.arg40@gmail.com

3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ

 (Θα λειτουργήσει με 1 τμήμα νηπίων, από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

εδρεύει στην  Τοπική Κοινότητα Λιμνών (Οικισμός Λιμνών) Λίμνες,Τ.Κ:21200)

ΤΗΛ:2751083496

FAX:2751083496

Email:pedlimn@gmail.com

 

 

Β.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Μαζί με την υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής να υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ2020-2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΘΑ διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην ηλεκτρονική φόρμα  & στο γραφείο της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών ) 

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. .Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας Μητέρας ή πατέρα ή του κηδεμόνα του νηπίου (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο)
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/ και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. Όσον αφορά στην επανεγγραφή στην περίπτωση που δεν υπάρχει μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση, αντί των παραπάνω, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή. Σε περίπτωση που οι γονείς είναι αλλοδαποί προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
 3. Βεβαίωση–Πιστοποιητικό  Υγείας Βρέφους νηπίου (2020-2021) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, (ειδικό έντυπο διατίθεται στο site του Δήμου Άργους-Μυκηνών, www.newargos.gr στην ηλεκτρονική φόρμα  & στο γραφείο της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών).
 4. Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του, καθώς και της πρώτης σελίδας όπου αναγράφονται τα στοιχεία του παιδιού. Επίσης αποτέλεσμα Φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
 5. Σε ειδικές περιπτώσεις που το παιδί εμφανίζει κάποια πάθηση (π.χ. νεανικό σακχαρώδη διαβήτη, επιληψία κ.ο.κ) ή άλλη κατάσταση (πυρετικοί σπασμοί, ιστορικό αναφυλακτικής αντίδρασης κ.ο.κ), θα προσκομίζεται γνωμάτευση με σχετικές οδηγίες αντιμετώπισης, από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περιπτώσεις που αφορούν στην ψυχοκινητική ή αναπτυξιακή εξέλιξη του παιδιού (π.χ. όταν παρακολουθεί πρόγραμμα λογοθεραπείας ή εργοθεραπείας) θα προσκομίζεται έκθεση ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας (π.χ. αναπτυξιολόγου, παιδονευρολόγου ή παιδοψυχίατρου).
 6. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου για το φορολογικό έτος 2019 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2019 έως 31/12/2019). Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση κατά την κατάθεση της αίτησης, μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα εισοδήματα της οικογένειας, και την προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος εντός πέντε ημερολογιακών ημερών ,μετά τη λήξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η μοριοδότηση της αίτησης.
 7. Για τη βεβαίωση της κατοικίας προσκομίζεται φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ στο όνομα των γονέων του παιδιού ή μισθωτήριο κατοικίας από το taxisnet.
 8.  Έγγραφα που να αποδεικνύουν την εργασία των γονέων

Για τις περιπτώσεις που οι γονείς είναι:

α) Δημόσιοι Υπάλληλοι: αναλυτική υπηρεσιακή βεβαίωση εργασίας

β) Ιδιωτικοί Υπάλληλοι:  βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη (πρόσφατη), με σφραγίδα και υπογραφή, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης αιτήσεων και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση (έως την ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) και  Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή πρόσφατο αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 (με τα στοιχεία μόνον της αιτούσας, την επωνυμία της εταιρίας, σφραγίδα και υπογραφή).

γ) Απασχολούμενοι με εργόσημο:  βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, η οποία θα έχει υποχρεωτικά μεταγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλ. ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης) και το είδος απασχόλησης. Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12μήνου, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δυο (2) μηνών) ή  Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.

δ) Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. κα Βεβαίωση Ασφαλιστικού φορέα ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι άμεσα ασφαλισμένος/η ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος

ε) Αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα : Βεβαίωση Ασφαλιστικού φορέα ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι άμεσα ασφαλισμένος/η ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών

 1. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ανεργία των γονέων: Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή την κατάσταση ανανεώσεων της κάρτας ανεργίας, όπως αυτή εκτυπώνεται από την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ με τη χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου.
 2. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων από τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια διαμονής σε ισχύ, γονέων και παιδιού. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, προσκομίζεται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσής της.
 3. Υπεύθυνη δήλωση 1 & 2 του Ν. 1599/1986 των γονέων (διατίθεται στο site του Δήμου Άργους-Μυκηνών www.newargos.gr, στην ηλεκτρονική φόρμα & στο γραφείο της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών), περί αποδοχής του Κανονισμού λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού, της αποθήκευση των στοιχείων αιτήσεώς των  στο Πληροφοριακό Σύστημα Αξιολόγησης Αιτήσεων Παιδικών Σταθμών & δήλωσης παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

α) Για παιδί ορφανό προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

β) Για οικογένεια με οποιοδήποτε μέλος της ΑΜΕΑ ( πατέρας – μητέρα- παιδιά ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ στην οποία να ορίζεται το ποσοστό αναπηρίας

γ) Για διαζευγμένους γονείς προσκομίζεται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση, προσκομίζεται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε ισοδύναμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, το έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει.

δ) Για μονογονεϊκή οικογένεια προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν το παιδί δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση ότι ο γονέας ασκεί εν τοις πράγμασι και κατά αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα του παιδιού.

ε) Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές έως 25 ετών προσκομίζεται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής.

στ) Για γονέα που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία προσκομίζεται αποδεικτικό στρατιωτικής υπηρεσίας (στρατιωτική ταυτότητα).

ζ) Για παιδιά μητέρων που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών προσκομίζεται βεβαίωση αρμόδιου φορέα.

η)Για άπορους γονείς :βεβαίωση απορίας από την Πρόνοια ή την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου.

 

 

Γ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

1.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

α.

Γονείς κάτοικοι Δήμου Άργους-Μυκηνών

50

2.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

α.

Εργαζόμενοι και οι δύο γονείς

80

β.

Εργαζόμενος ο ένας γονέας

40

γ.

Εργαζόμενος γονέας Μονογονεϊκής οικογένειας

35

δ.

Άνεργοι και οι δύο γονείς με δελτίο ανεργίας

30

ε.

Άνεργη μητέρα ή πατέρας με δελτίο ανεργίας

20

3.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

α.

Διαζευγμένοι γονείς

30

β.

Μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμες μητέρες, γονείς σε χηρεία)

35

γ.

Παιδί ορφανό (και από τους δύο γονείς)

80

δ.

Ανήλικα τέκνα στην οικογένεια &Ενήλικα  τέκνα που φοιτούν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. για  απόκτηση 1ου πτυχίου

5 μόρια ανά τέκνο

ε.

Στρατευμένος γονέας

20

στ.

Φοιτητής τουλάχιστον ένας  γονέας στο 1ο πτυχίο

20

ζ.

Πολύτεκνη οικογένεια

30

η.

Τρίτεκνη οικογένεια με ανήλικα τα παιδιά

20

θ.

Γονείς ή παιδιά στην οικογένεια με ειδικές ανάγκες (με αναπηρία 67% και άνω)

40

ι.

 

Άποροι με βεβαίωση απορίας

40

κ.

Παιδιά μητέρων που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών

40

λ.

Παιδί που μεγαλώνει σε ανάδοχη οικογένεια

40

μ.

Αδελφός / αδελφή ήδη φιλοξενούμενου παιδιού

50

4.

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ (φιλοξενήθηκε το προηγούμενο σχολικό έτος)

100

5.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 

α.

0,00€-  8.000,00 €

40

β.

8.001,00 €-15.000,00

35

γ.

15.001,00€ - 30.000,00€

30

δ.

30.001,00€ -40.000,00 €

20

ε.

40.001,00€ -55.000,00 €

10

στ.

55.001,00 € και άνω

5